Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych należy w szczególności:
1. Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, prowadzeniem, nadzorowaniem i przekazywaniem do eksploatacji inwestycji i remontów, których wartość kwalifikuje do przeprowadzenia przetargu zgodnie z trybem ustalonym ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:
a) zbieranie wniosków wraz z uzasadnieniem z wydziałów i gminnych jednostek organizacyjnych do opracowania planów inwestycyjnych,
b) opracowanie i realizacja rocznych planów inwestycji i remontów,
c) realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ,
d) koordynowanie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej inwestycji oraz remontów,
e) organizowanie wykonawstwa robót inwestycyjnych i remontowych,
f) organizowanie i wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie kontroli realizacji robót inwestycyjnych i remontowych jednostek organizacyjnych gminy,
g) przygotowanie odbiorów końcowych inwestycji,
h) merytoryczna kontrola faktur za wykonanie robót i dostaw, rozliczenie końcowe inwestycji łącznie z przygotowaniem druku OT,
i) sporządzanie sprawozdań dla potrzeb Burmistrza z przeprowadzanych i zakończonych inwestycji.
2. Prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych a w szczególności:
a) przygotowanie i organizowanie przetargów w zakresie zamówień publicznych wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo – budowlanych przyjętych w budżecie gminy,
b) przygotowanie i organizowanie przetargów w zakresie zakupów usług, dostaw i robót budowlanych nadzorowanych przez inne wydziały, lub też gminne jednostki organizacyjne na podstawie złożonych wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych,
c) szkolenie pracowników w zakresie zamówień publicznych oraz udzielanie pomocy szkoleniowej jednostkom organizacyjnym gminy.
3. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych oraz przygotowanie projektów w ramach funduszy pomocowych, a w szczególności:
a) przygotowanie projektów /wniosków/ o dotacje, pożyczki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, krajowych oraz innych dostępnych na realizację inwestycji i remontów,
b) przygotowanie wniosków o płatność i rozliczeń końcowych,
c) prowadzenie sprawozdawczości w okresie trwałości projektu,
d) wybór inwestora zastępczego dla inwestycji gminnych finansowanych z funduszy krajowych i zagranicznych,
e) nadzór nad obsługą inwestorską inwestycji dofinansowywanych ze środków pomocowych, w tym opracowywanie dokumentacji przetargowych wg procedur wymaganych dla poszczególnych funduszy.
4. Przygotowywanie opinii do planu zagospodarowania przestrzennego województwa, powiatu, gminy.
5. Kompleksowe wykonywanie zadań z zakresu drogownictwa komunalnego wynikających z ustawy o drogach publicznych, a w szczególności: wydawanie zezwoleń na budowę lub przebudowę zjazdu, zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej( w tym także w drogach wewnętrznych i działkach gminnych nie leżących w obrębie pasa drogowego dróg gminnych) i innych obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, a w szczególności na umieszczenie reklam i prowadzenie handlu oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych z tym związanych.
6. 6. Nadzór nad utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych oraz innych drogowych obiektów inżynierskich, a także sygnalizacji świetlnej.
7. Realizacja remontów dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w zakresie w którym ustawa o zamówieniach publicznych nie ma zastosowania.
8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych wraz z naliczaniem opłat wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i uchwał Rady.
9. Nadzór nad remontami, utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego, architektonicznego i świątecznego.
10. Obsługa umów na dostawę energii elektrycznej oraz umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy.
11. Zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie cmentarza wojennego, miejsc pamięci narodowej, targowiska miejskiego, wiat przystankowych, i innych obiektów publicznych (z wyłączeniem obiektów administrowanych przez inne gminne jednostki organizacyjne).
12. Prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontów cmentarzy komunalnych, cmentarza wojennego, miejsc pamięci narodowej, targowiska miejskiego, remiz OSP, szatni i boisk sportowych, wiat przystankowych, placów zabaw, toalet publicznych, świetlic wiejskich i innych obiektów publicznych (z wyłączeniem obiektów administrowanych przez inne gminne jednostki organizacyjne).
13. Współpraca ze Spółkami Wodnymi, Polskimi Wodami i innymi w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, rowów i cieków.
14. Nadzór nad utrzymaniem czystości ulic i placów w mieście i na terenie gminy.
15. Sprawowanie nadzoru nad zabytkami stanowiącymi własność Gminy i współpraca w tym zakresie z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
16. Zarządzanie, nadzorowanie i zapewnienie funkcjonowania (w tym tworzenie, rozszerzanie, zamykanie) cmentarzy komunalnych oraz ustalanie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
17. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów wojennych i miejsc martyrologii obywateli Rzeczypospolitej.
18. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gminnych urządzeń komunalnych (sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej, fontann) składowiska odpadów i oczyszczalni ścieków.
19. Realizacja zadań inwestycyjnych (dostawy, roboty budowlane) programu odnowy wsi zgodnie z jej założeniami.
20. Realizacja zadań inwestycyjnych (dostawy, usługi, roboty budowlane) w ramach funduszu sołeckiego zakwalifikowanych do realizacji w ramach zadań Wydziału.
21. Prowadzenie narastająco do wysokości planu finansowego rejestru udzielanych zamówień.
22. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
23. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z umieszczaniem informacji wydziałowych oraz ich aktualizacją w Biuletynie Informacji Publicznej, a także współpraca z osobami z wydziału w pozyskiwaniu tych informacji.
24. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących kompetencji wydziału pod obrady Rady.
25. Współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu dla prawidłowego i skutecznego działania Urzędu.
26. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawowych.

Stanowiska

Naczelnik wydziału

podinspektor do spraw drogownictwa

specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 maja 2015 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Mrozik
Ilość wyświetleń: 10633
04 czerwca 2019 12:18 (Andrzej Wójcik) - Dodanie stanowiska: specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych.
07 marca 2019 12:04 (Andrzej Wójcik) - Aktualizacja danych stanowiska: inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych.
07 marca 2019 12:04 (Andrzej Wójcik) - Aktualizacja danych stanowiska: specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych.