Przetargi

Remont świetlicy w Rakowicach Wielkich

Lwówek Śląski: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowice Wielkie
Numer ogłoszenia: 187476 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax 075 6477889.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowice Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Wymiana stolarki okiennej na PCV o łącznej pow. - 55,1 m2. 2.Wymiana stolarki drzwiowej na PCV sztuk 3 o łącznej pow. - 12,8 m2. 3.Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem EKOFIBREM na pow. - 360,5 m2. 4.Wymiana obróbek blacharskich - 19,1 m2. 5.Wymiana obróbek rynien i rur spustowych od 8mm- 120 mm o łącznej długości 85 m. 6.Przemurowanie kominów wentylacyjnych i spalinowych - 5,08 m3. 7.Wymiana instalacji odgromowej łącznej długości - 163,50 m3.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.26.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.42.10.00-4, 45.26.25.00-6, 45.32.40.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                       Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.500,00 PLN..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 1.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: a)wykonali należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu; Zamawiający za: - roboty o podobnej złożoności rozumie roboty dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego kubaturowego, obejmujące prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i dekarskie ,roboty o podobnej wartości rozumie roboty o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), 1.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: a)posiadają wolne środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej o równowartości 100 tys. PLN; Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), 1.4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 2.Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły :spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/lista/7/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląksim , Aleja Wojska Polskiego 25A, pok nr 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2008 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, pok 21 sekretariat lub listownie na adres Zamawiającego..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2008 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Łęcki
Ilość wyświetleń: 4226
22 sierpnia 2008 09:29 (Paweł Łęcki) - Dodanie załącznika.
22 sierpnia 2008 08:57 (Paweł Łęcki) - Usunięcie załącznika.
22 sierpnia 2008 08:43 (Paweł Łęcki) - Dodanie załącznika.