Przetargi

Roboty budowlane :Przebudowa ulic C.K. Norwida, B. Prusa i w. Łokietka w Lwówku Śląskim wraz z budową oświetlenia

 Lwówek Śląski: Przebudowa ulic C.K. Norwida, B. Prusa i w. Łokietka w Lwówku Śląskim wraz z budową oświetlenia
Numer ogłoszenia: BZP 186092 - 2008; data zamieszczenia: 08.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax 075 6477889.

 

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 II.1) OPIS

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic C.K. Norwida, B. Prusa i w. Łokietka w Lwówku Śląskim wraz z budową oświetlenia.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic C.K. Norwida, B. Prusa i W. Łokietka w Lwówku Śląskim wraz z budową oświetlenia
Szczegółowy opis zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które są załącznikiem do niniejszej specyfikacji.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Przebudowę ulicy C.K. Norwida
stan projektowany: około 200mb jezdni dla ruchu dwukierunkowego (szerokość 5,00m), zjazdy i chodnik od strony zabudowań (2,00m); nawierzchnie z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego; jezdnia i chodniki obramowane krawężnikami betonowymi;
odwodnienie powierzchniowe ściekami przykrawężnikowymi z kostki brukowej - wody opadowe odprowadzane będą poprzez wpusty uliczne i studzienki ściekowe z osadnikami, przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej; schody terenowe;
2.2.Przebudowę ulicy Prusa
stan projektowany: około 80mb jezdni dla ruchu dwukierunkowego (szerokość 5,00m), zjazdy i jednostronny chodnik (2,00m z lokalnymi zwężeniami) oraz 116mb jezdni dla ruchu jednokierunkowego (szerokość 3,00m), chodnik o szerokości 1,5m; nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego; jezdnia i chodniki obramowane krawężnikami betonowymi;
odwodnienie powierzchniowe ściekami przykrawężnikowymi z kostki brukowej - wody opadowe odprowadzane będą poprzez ścieki przykrawężnikowe do projektowanego odwodnienia liniowego, następnie przykanalikiem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Norwida;
2.3. Łącznik ulicy Norwida z ulicą Prusa
stan projektowany: 30mb jezdni dla ruchu dwukierunkowego (szerokość 5,00m), chodnik jednostronny (2,00m); nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego; jezdnia i chodniki obramowane krawężnikami betonowymi;
odwodnienie powierzchniowe ściekami przykrawężnikowymi z kostki brukowej;
2.4. Przebudowę ulicy Wł. Łokietka
stan projektowany: 256m jezdni dla ruchu dwukierunkowego (szerokość 6,00m), zjazdy na drogi gruntowe i do garaży, chodnik jednostronny po wschodniej stronie jezdni (2,00m); nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego; Roboty obejmują również przebudowę skrzyżowań z istniejącymi ulicami prostopadłymi do projektowanej
odwodnienie powierzchniowe ściekami przykrawężnikowymi (408,00 mb) z kostki brukowej - wody opadowe odprowadzane będą poprzez wpusty uliczne i studzienki ściekowe z osadnikami, przykanalikami do studni rewizyjnych istniejącej kanalizacji deszczowej
2.5. Usuniecie kolizji z siecią telefoniczną w ulicy Norwida i Prusa
- kolizyjne z konstrukcją jezdni sieci telefoniczne przełożyć w lokalizacje poza jezdnią
- TP S.A. - budowa studni kablowych rozdzielczych SKR, typ SKR-2 (z bloczków betonowych - szt.1, prefabrykowanych - szt.3) i przebudowa kabla miedzianego rozdzielczego i przyłączy abonenckich ,
-TD S.A. -budowa studni kablowych rozdzielczych SKR (z bloczków betonowych typ SKR-2 - szt.1, z bloczków betonowych, typ SKR-1 - szt.2, prefabrykowane, typ SKR-1 - szt.4 ) i przebudowa kabla miedzianego rozdzielczego
2.6. Usunięcie kolizji z siecią gazową w ulicy Norwida i Prusa
-w związku z koniecznością skorytowania drogi i wywozu znacznej ilości ziemi z nasypów istnieje konieczność przebudowy sieci gazowej;

2.7. Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej o długości do 10m - szt.5 (w granicach działek drogowych)

2.8. Wykonanie oświetlenia ulic Norwida i Prusa
- oświetlenie uliczne dwoma liniami kablowymi nn (układane w rurach ochronnych) zasilane ze stacji transformatorowej usytuowanej przy ul. Norwida, ustawienie 20 słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych.
2.9. Obsługa geodezyjna obejmująca wytyczenie dróg w terenie oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z uwzględnieniem niwelety drogi, rzędnych uzbrojenia terenu, w szczególności rzędnych rurociągów i kabli po przełożeniu.
2.10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót
Załącznik Nr 4 do SIWZ Dokumentacja geotechniczna

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.32.00-1, 45.10.00.00-8, 45.45.00.00-6, 45.23.00.00-8, 45.23.23.00-5, 45.23.12.20-3.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.11.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

·                  Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych),

2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
.2.1.Pieniądzu,
.2.2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3.Gwarancjach bankowych,
2.4.Gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 15.1.1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest obligatoryjne (w przypadku złożenia wadium w pieniądzu), jednakże nie wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 57 8384 0009 0010 0582 2000 0008, w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim. Na przelewie należy umieścić informację:,Przebudowa ulic: Norwida, Prusa, Łokietka.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 ·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
1.2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
a)wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające rodzajem i wartością niniejszemu zamówieniu tj. takie, którego przedmiotem była przebudowa lub budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej lub kamiennej o powierzchni min.1000m2 i wartości robót nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto (w Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert)
b)dysponują osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stosownie do przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 roku z późniejszymi zmianami) i zakresu niniejszego zamówienia, w tym minimum :
·1 kierownikiem budowy z uprawnieniami w zakresie budowy dróg, który posiada minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie robót polegających na wykonaniu nawierzchni utwardzonych w tym nie mniej niż trzy lata w charakterze kierownika;
·1 kierownikiem robót o specjalności instalacyjno -inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacje sanitarne
·1 kierownikiem robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
1.3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przy założeniu, iż zapłata za wykonany zakres robót dokonywana będzie w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury, a w szczególności:
a)posiadają wolne środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. PLN (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający wymaga posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej o równowartości 500 tys. PLN; Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert),
b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400.000 zł.
1.4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
2.Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły:spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego, podanych w SIWZ i dołączonych do oferty.
3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1.Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór: Dokument 1, Dokument 1a.SIWZ
1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.4.Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.5.Dla osób wskazanych w ofercie do kierowania robotami budowlanymi oraz osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w ustawie - Prawo budowlane. Wykaz osób - wzór Dokument 3.
1.6.Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (por. pkt. 8.1.2. lit. a) - wzór: Dokument 2.
1.7.Opinie dotyczące jakości robót wymienionych w Dokument 2, wystawione przez zamawiających te roboty.
1.8.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.9.Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wskazanej wysokości.
2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt.1.2, 1.3, 1.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
2.1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ -ów, o których mowa w pkt. 9.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby:
3.1.Każdy z podmiotów oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia.
3.2.Podmioty udokumentowały, że łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykonanie zamówienia.
3.3.Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy (dokument 1a).
3.4.Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, a fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (dołączone pełnomocnictwo).
4.W celu potwierdzenia spełniania warunków podmioty (partnerzy) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
4.1.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy - wzór: Dokument 1 - podpisane przez Pełnomocnika.
4.2.Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 4 Ustawy - wzór: Dokument 1a - podpisane przez każdy podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna.
4.3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna.
4.4.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna
4.5.Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna;
4.6.Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę - podmiot (partnerów) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia - w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia - wzór: Dokument 2 SIWZ - dla wszystkich podmiotów wspólnie - podpisany przez Pełnomocnika.
4.7.Opinie dotyczące jakości robót wymienionych w Dokument 2, wystawione przez zamawiających te roboty na podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia, który te roboty wykonywał.
4.8.Dla osób wskazanych w ofercie do kierowania robotami budowlanymi oraz osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w ustawie - Prawo budowlane. Wykaz osób - wzór Dokument 3 - dla wszystkich podmiotów wspólnie - podpisany przez Pełnomocnika.
4.9.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. na podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia ( wartość potencjału podmiotów występujących wspólnie będzie sumowana ) ;
4.10.Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej we wymaganej wysokości. na podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia, który te roboty wykonywał ( wartość potencjału podmiotów występujących wspólnie będzie sumowana )

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/lista/7/przetargi

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim . Aleja Wojska Polskiego 25A
59 - 600 Lwówek Śląski.

 IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2008 godzina 11:45, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim
Aleja Wojskla Polskiego 25A pok. nr 21 sekretariat pok.21 lub listownie na adres Zamawiającego.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

                                                                                                                                                      

   

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 sierpnia 2008 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Łęcki
Ilość wyświetleń: 4105
11 sierpnia 2008 17:37 (Paweł Łęcki) - Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
11 sierpnia 2008 17:37 (Paweł Łęcki) - Zmiana stanu wyświetlania dokumentu.
11 sierpnia 2008 16:32 (Paweł Łęcki) - Dodanie załącznika.