Przetargi

Wymiana stolarki budowlanej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Pałacowej w Lwówku Śląskim

Numer ogłoszenia: 186823 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, fax 075 6477889.

 

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki budowlanej w Szkole Podstawowej nr 3 przy
ul. Pałacowej 11 w Lwówku Śląskim.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim z wyłączeniem piwnic.
1. Zakres robót do realizacji:
a) demontaż starych okien, drzwi i parapetów,
b)dostawa stolarki budowlanej o pow. ca 147m2 (c)montaż stolarki budowlanej,
d)dostawa i montaż parapetów z PCV (biały marmurek) o dług. do 150cm i szer. 28cm - szt-63,
e)wykonanie robót towarzyszących związanych z wymianą stolarki budowlanej,

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.00.00.00-7, 45.42.00.00-7, 45.42.11.25-6, 45.40.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

·                  Informacja na temat wadium: 2000PLN.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:
a)wykonali z należyta starannością w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu. Zamawiający przez:
-zamówienie o podobnej złożoności-rozumie roboty dotyczące dostawy oraz wymiany stolarki budowlanej,
-zamówienie o podobnej wartości- rozumie roboty o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł brutto (w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert),
b)dysponują osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stosownie do przepisów prawa budowlanego i zakresu niniejszego zamówienia.
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły -spełnia - nie spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
1.Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.Wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoją złożonością i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia
4.Opinie dotyczące jakości robót, wystawione przez zamawiających te roboty.
5.Dla wskazanej w ofercie osoby do pełnienia funkcji kierownika robót- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie wymaganym ustawą Prawo budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomości/7/przetargi

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al.Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2008 godzina 11:45, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al.Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski-pokój nr 21, Sekretariat.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 sierpnia 2008 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Łęcki
Ilość wyświetleń: 5594
18 sierpnia 2008 08:25 (Paweł Łęcki) - Dodanie załącznika.
18 sierpnia 2008 08:24 (Paweł Łęcki) - Usunięcie załącznika.
11 sierpnia 2008 13:40 (Paweł Łęcki) - Dodanie załącznika.