Wybory ławników na kadencję 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ  2016-2019

 

  Rada Miejska w Lwówku Śląskim informuje mieszkańców,  iż do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników  na kadencję 2016 – 2019.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

  1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)  jest nieskazitelnego charakteru,

  3)  ukończył 30 lat,

  4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)  nie przekroczył 70 lat,

  6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)  duchowni,

  7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

  9)  radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

    Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.

Zgłoszenia dokonuje się na karcie, której wzór znajduje się na stronie Ministerstwa sprawiedliwości . Wzór karty oraz innych dokumentów udostępniany jest nieodpłatnie  w Urzędzie Gminy i Miasta oraz na stronie  www.bip.lwowekslaski.pl (formularze do pobrania).

                 

 Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

     Dokumenty wymienione w  pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

    Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.    Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

    Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

   Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na  w.w liście,

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

     Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

Wyboru ławników dokona na sesji, w głosowaniu tajnym Rada Miejska w Lwówku Śląskim, w terminie do 30 października 2015 r.

 

Kolegium Sadu Okręgowego określiło ilość wybieranych  przez Radę Miejską ławników:

 

Do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim – 15 ławników

 

Do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – 1 ławnika

 

Dokumenty przyjmuje Biuro Rady Miejskiej – Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25 A, parter – pokój Nr 9.

 

Przewodnicząca Rady

 Ewa Róża Płucińska- Dąbrowska

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2015 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Mrozik
Ilość wyświetleń: 2121
27 maja 2015 14:02 (Daniel Mrozik) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2015 13:55 (Daniel Mrozik) - Zmiana treści zakładki.
27 maja 2015 13:51 (Daniel Mrozik) - Zmiana treści zakładki.