PSZOK

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI
DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

podstawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt. 9d) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje, że podmiotem prowadzącym Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK na terenie miasta Lwówek Śląski jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka

 Siedziba utworzonego oddziału wraz z Biurem Obsługi Klienta ( BOK )  i Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) mieści się:

Aleja Wojska Polskiego 27,

59-600 Lwówek Śląski

(na terenie byłego Zakładu Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim sp. z o.o.)

Dane adresowe:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ” SANIKOM” Sp. z o.o.

ul. Nadbrzeżna 5a

58-420 Lubawka

e-mail : sanikom@sanikom.com.pl

Godziny przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK:

poniedziałek        700  - 1430

wtorek                  700  - 1430

środa                    700 -  1700

czwartek               700  - 1430

piątek                   700  - 1430

soboty ( pierwsza i trzecia danego miesiąca) w godz.:  800  - 1400

W dniach ustawowo wolnych od pracy, a przypadających w w/w dniach, PSZOK jest nieczynny.

W PSZOK przyjmowanie odpadów odbywać się będzie na podstawie „identyfikatora”
(np. dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkiwania lub potwierdzenia dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za poprzedni lub bieżący miesiąc).

Właściciele nieruchomości na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski objęci systemem gospodarki odpadami mogą do PSZOK oddać nieodpłatnie w ramach określonego limitu selektywnie zebrane odpady komunalne n/w frakcji:

 • papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe,
 • metale i opakowania z metali,
 • szkło płaskie okienne,
 • opakowania ze szkła,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia, farby, rozpuszczalniki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 • popiół,
 • tekstylia i odzież,
 • styropian.

Więcej informacji na temat funkcjonowania PSZOK można uzyskać na stronie:

http://www.zom.lwowekslaski.pl/?zasady-funkcjonowania-pszok,40

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2013 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Zając
Ilość wyświetleń: 5557
03 marca 2017 14:37 (Krzysztof Zając) - Zmiana treści zakładki.
30 października 2015 08:49 (Krzysztof Zając) - Zmiana treści zakładki.
30 października 2015 08:44 (Krzysztof Zając) - Zmiana treści zakładki.