Przetargi - archiwum

„Wymiana okien sali konferencyjnej UG i M Lwówek Śląski oraz termomodernizacja budynku Urzędu - cześć niska z salą konferencyjną”

Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia:
Wymiana okien sali konferencyjnej:
a)Wymiana okien -46,16m2.,
b) Montaż podokienników zewnetrznych aluminiowych (dł. 43m x 0,26m gr.1,5mm)
c) Montaż podokienników wewnętrznychz PCV koloru białego – (21,6m x 0,26m)
d) Wykonanie tynków ościeży wewnętrznyc i zewnętrznych 80,10 m
e) Malowanie tynków zewnętrznych –65,90m2
f) Rozebranie rur spustowych zwykłych pod termoizolację – 64 m
g) Montaż rur spustowych – 64 m
h) Montaż i demontaż opraw z wykłych ściennych przymocowanych do podłoża betonowego

Termodernizacja budynku UGiM Lwówek Śląski:

a) ręczne odbicie tynków zewnętrnych - 171 m2
b) uzupełninie tynków -171 m2
c) przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą- gruntowanie emulsją- 619,32 m2
d) docieplenie ścian budynków płytami steropianowymi, frezowanymi – z przyklejeniem styropianu i jednej wartstwy siatki na powierzchni ścian o fakturze grysowej -619,32 m2
d) dodatkowa warstwa siatki z włókna szklanego przy dociepleniu ścian parteru budynków-350m2
e) ochrona narożników wypukłych w steropianie -71,6 m
f) ochrona narożników wypukłych w steropianie przy docieplaniu ścian budynków( przy ościeżach- kątownik z tworzywa sztucznego- 256,55 m
g) rusztowania zewnętrzne rurowe w wysokości do 20 m z osłonami siatkowymi przy parkingu,
h) rozebrania obicia z blachy na ścianie – elewacja zachodnia budynku głównego – brama C – 65,8 m2

Szczegóły w siwz.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.42.10-5,,45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3,45.26.14.10-1

1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

2. Termin realizacji zamówienia: październik 2005 – maj 2006
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w UGiM Lwówek Śląski pokój nr 3 b za odpłatnością 10 zł.

4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Piotr Szymański, Inspektor Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, pok. nr 3b, tel. (075) 64 77 879 od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1400

5. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:
- Posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa ,
- Dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do wykonania prac określonych w niniejszej specyfikacji, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane – kierownik robót.
-Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w szczególności wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze i wartości jak w niniejszym zamówieniu.
- Posiadają sprzęt (potencjał techniczny) niezbędny do wykonania zamówienia.
-Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, iż zapłata za faktycznie wykonany zakres robót dokonywana będzie w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury za wykonane i odebrane prace.
- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy.
- Udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane prace.

6. Wadium w wysokości 1.000 zł.

7. Oferty należy składać w terminie do 30.09.2005 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu pok. nr 21.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2005 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim pokój nr 3b.

9. Termin związania ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

10. Kryteria wyboru ofert: - cena 100%

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Łęcki
Ilość wyświetleń: 1123
05 marca 2008 00:36 Paweł Łęcki - Utworzenie dokumentu