Zamówienia publiczne

Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do składania ofert na obsługę medialną działań realizowanych w ramach projektu pn. „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!”, które odbędą się podczas trwania Lwóweckiego Lata Agatowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości usługi do 30 000 euro


Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do składania ofert na obsługę medialną działań realizowanych w ramach projektu pn. „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!”, które odbędą się podczas trwania Lwóweckiego Lata Agatowego:
Zadanie 1– „Produkcja filmu promocyjnego o Lwóweckim Lecie Agatowym i wystawie głównej”
Zadanie 2- „Promocja projektu - XXI Lwóweckiego Lata Agatowego”
I ZAMAWIAJĄCY
Gmina i Miasto Lwówek Śląski
al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
woj. dolnośląskie
tel. 75 647-78-88 adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl
e- mail: sekretariat@lwowekslaski.pl


II RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze medialnej działań realizowanych w ramach projektu pn. „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!”, które odbędą się podczas trwania XXI Lwóweckiego Lata Agatowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1 – „Produkcja filmu promocyjnego o Lwóweckim Lecie Agatowym i wystawie głównej”
- produkcja filmu promocyjnego: Lwóweckie Lato Agatowe trwającego ok. 15 min. z przeznaczeniem do umieszczenia na stronie internetowej Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz do wykorzystania m.in. podczas targów turystycznych, sejmików geologicznych, stałej wystawy multimedialnej, która znajdować się będzie w Lwóweckim Ratuszu.
Specyfikacja nagrania:
• Długość filmu ok. 15 min.
• Parametry obrazu: rozdzielczość 1920-1080 50i kodek XDCAM 35 Mbps EX;
- scenariusz: w cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza, który uzgodni z Zamawiającym z uwzględnieniem giełdy minerałów, wystaw konkursowych, wystawy głównej oraz atrakcji geoturystycznych. Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, pokazujący energię największej imprezy mineralogicznej w Polsce.
- Wykonawca przekaże nagrany materiał na płycie DVD, w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC.
- sprzęt: produkcja filmu promocyjnego powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. W cenie usługi Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację.
- Wykonawca prześle Zamawiającemu zmontowany materiał promocyjny celem jego akceptacji. W terminie 2. dni roboczych od przedstawionego zmontowanego materiału Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść w terminie 3. dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający może unieść w formie ustnej lub pisemnej. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 2. dni celem ostatecznej akceptacji.
Prawa autorskie:
W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności:
- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, cyfrowo) w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m.in. płycie DVD;
- wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
- publicznego udostępniania materiałów, w tym w Internecie,
- publicznego odtwarzania,
- użyczania,
- nadawania za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej,
- równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych.
Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostaną utrwalone w filmie promocyjnym na ich rozpowszechnianie.
Dodatkowe wymagania:
- w filmie powinno znaleźć się hasło promujące projekt: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!“. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Saksonia 2014 - 2020.
- na jednej z plansz filmu (początkowa lub końcowa) powinny zostać zaprezentowane loga/ herb trzech Partnerów realizujących projekt: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Park Głazów Narzutowych w Nochten, Towarzystwo Marketingowe Górnych Łużyc i Dolnego Śląska oraz logotypy wymagane przez program, z którego zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania, przekazane przez Zamawiającego.
Zadanie 2- „Promocja projektu - XXI Lwóweckiego Lata Agatowego”
- produkcja spotu promocyjnego Lwóweckie Lato Agatowe (czas trwania spotu do 1 minuty)
- emisja spotu promocyjnego Lwóweckie Lato Agatowe (minimum 7 emisji dziennie w terminie od 01.07 - 13.07.2018r.)
- scenariusz: w cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza i terminarza, który uzgodni z Zamawiającym.
- Wykonawca przekaże nagrany materiał na płycie DVD, w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC.
- Sprzęt: Produkcja filmu promocyjnego powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. W cenie usługi Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację.
- Wykonawca prześle Zamawiającemu zmontowany materiał promocyjny celem jego akceptacji. W terminie 2. dni roboczych od przedstawionego zmontowanego materiału Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia uwag, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść w terminie 3. dni od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający może unieść w formie ustnej lub pisemnej. Zaakceptowany przez Zamawiającego materiał promocyjny Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 2. dni celem ostatecznej akceptacji.
Prawa autorskie:
W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności:
- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m.in. płycie DVD;
- wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
- publicznego udostępniania materiałów, w tym w Internecie,
- publicznego odtwarzania,
- użyczania,
- nadawania za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej,
- równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych.
Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać zezwolenia osób, których wizerunki zostaną utrwalone w filmie promocyjnym na ich rozpowszechnianie.
Dodatkowe wymagania:
- w filmie powinno znaleźć się hasło promujące projekt: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!“. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020
- powinny zostać zaprezentowane loga/ herb trzech Partnerów realizujących projekt: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Park Głazów Narzutowych w Nochten, Towarzystwo Marketingowe Górnych Łużyc i Dolnego Śląska oraz logotypy wymagane przez program, z którego zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania, przekazane przez Zamawiającego.
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:
Zadanie 1 – „Produkcja filmu promocyjnego o Lwóweckim Lecie Agatowym i wystawie głównej” : do dnia 31.08.2018r.
Zadanie 2- „Promocja XXI Lwóweckiego Lata Agatowego” : do dnia 13.07.2018r.


V MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz podanie do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY dla Zadania 1 i Zadania 2
1. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
VII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY dla Zadania 1 i Zadania 2:
Kryteria:
- Cena oferty w złotych – znaczenie 80%
- Doświadczenie w latach – znaczenie 20%
Ocena ofert wg następujących zasad:
                                                    Cena najniższa
Ocena kryterium „cena” Kc = --------------------------- x 100 pkt x 80%
                                                Cena oferty badanej
Ocena kryterium „doświadczenie” Kd może uzyskać maksymalnie 20 pkt, na podstawie doświadczenia w latach w branży. Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:
0 lat - 5 roku - 5 punktów
5 lat – 10 lat - 10 punktów
10 lat – 15 lat - 15 punktów
15 lat - 20 lat - 20 punktów
Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku następującego działania:
K = Kc +Kd
VIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy przesłać pocztą / kurierem lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie do dnia 22 czerwca 2018r. do godz. 14:00 na adres:
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
Biuro podawcze pokój nr 2
z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na obsługę medialną działań realizowanych w ramach projektu pn. „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!”
Otwarcie kopert nastąpi 22 czerwca 2018 r. o godzinie 14:15 w pokoju 101 tut. Urzędu
Termin składania ofert upływa w dniu 22 czerwca 2018 r. o godzinie 14:00. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysyłki.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IX UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego. W takim przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania ofert.
X OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności tj. posiadają koncesję wydaną przez KRRiT nadających na obszarze dolnego śląska, w tym na obszarze powiatów: lwóweckiego, bolesławieckiego, jeleniogórskiego i in.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny,
c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia,
d) nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
e) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie,
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym złożą:
a) Kopię koncesji, o której mowa w pkt 1.a;
b) Wykaz co najmniej dwóch prac własnych o charakterze zbliżonym do przedstawionych w zamówieniu (link, przekazanie w formie cyfrowej lub rekomendacje);
c) Oświadczenie Wykonawcy wg. załącznika nr 4.
XI SPOSÓB ZAPŁATY
Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu ostatecznej, zaakceptowanej przez niego wersji filmu promocyjnego na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.
Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT/rachunek wystawiony na Gmina i Miasto Lwówek Śląski al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śl., NIP: 616-10-03-030 oraz obustronnie podpisany protokół przekazania filmu promocyjnego.
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI
Edyta Łęcka – e-mail: promocja@lwowekslaski.pl
UWAGA! Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Załączniki:
1. Wzór oferty – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3
4. Klauzula informacyjna – załącznik nr 4

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2018 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 275
25 czerwca 2018 14:25 Edyta Łęcka - Dodanie załącznika [wybor_ofertytv.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 14:41 Andrzej Wójcik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 14:41 Andrzej Wójcik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)