Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA ALTAN - PRZYSTANI IZERSKICH NA TERENIE GMINY LWÓWEK ŚLĄSKI - II przetarg

 

Ogłoszenie nr 558182-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

Gmina Lwówek Śląski: Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59600   Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego.
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa altan - Przystani Izerskich na terenie Gminy Lwówek Śląski
Numer referencyjny: IN.271.22.2.2018.PI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 tj. wszystkie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I – Przystań Izerska w miejscowości Pieszków. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie altany – Przystani Izerskiej na terenie Gminy Lwówek Śląski w miejscowości Pieszków. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Budowę niepodpiwniczonego, parterowego obiektu: altany „Przystań Izerska” w miejscowości Pieszków na działce nr 106/2 przy drodze gminnej nr 86/1. Budowa w systemie tradycyjnym z kamienia piaskowca łamanego, niesortowanego na zaprawie cementowej z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, utwardzenie placu i drogi wewnętrznej o nawierzchni nieulepszonej oraz wymurowanie kamiennych ławek, a także montaż stojaka na rowery. Forma obiektu ma przypominać i wpisywać się w istniejącą zabudowę występującą w tym regionie, a co za tym idzie do otaczającego krajobrazu. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: - Ławy żelbetowe, - Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, - Ściany nadziemia murowane z kamienia łamanego, - Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, - Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, - Wrota dwuskrzydłowe i drzwi jednoskrzydłowe oraz okiennice drewniane z drewna twardego, - Place i drogi nieulepszone na podbudowie. Wymiary Przystani: - wysokość: 5,90m, - długość: 8,36m, - szerokość 5,36m. Podstawowe dane: - kubatura: 194,00m3, - powierzchnia zabudowy: 44,81m2, - powierzchnia użytkowa: 34,96m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty ziemne: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wykopy pod fundamenty, - zasypywanie wykopów, Fundamenty: - ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe – ręczne układanie betonu, - fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, Mury nadziemia: - ściany z kamienia łamanego, niesortowanego, licowanie, spoinowanie, - belki i podciągi żelbetowe, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, - spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych, - kominek wolnostojący z cegieł, - okładziny ścian i pilastrów, - ławki parkowe murowane z kamienia łamanego, Więźba dachu i konstrukcja: - murłaty z tarcicy nasyconej, - stropy drewniane, - krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej, - kleszcze z tarcicy nasyconej, - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, - wewnętrzne poszycie dachu z desek, - deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, - pokrycie dachu dachówką ceramiczną z przykręceniem wkrętami, Obróbki blacharskie (rynny i rury spustowe): - rynny dachowe z PCV, - rury spustowe z PCV, - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej, Podkłady i posadzki: - podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, - podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym, - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, - posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki układane na klej metodą zwykła, Izolacja: - izolacje przeciwwilgotnościowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podsadzkowe, - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, Stolarka drzwiowa i okienna: - naświetla stałe fabrycznie wykończone, - okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie, - drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez naświetli, - drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe, - okiennice pełne jednoskrzydłowe, - osadzenie podokienników prefabrykowanych, Wyposażenie pieca (grilla): - ruszt paleniskowy, Roboty zewnętrzne - place i drogi: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z kamienia podkładowego, - warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne, Stojak na rowery: - stojak stalowy ocynkowany pięciostanowiskowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa. Część II – Przystań Izerska w miejscowości Ustronie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie altany – Przystani Izerskiej na terenie Gminy Lwówek Śląski w miejscowości Ustronie. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:Budowę niepodpiwniczonego, parterowego obiektu: altany „Przystań Izerska” w miejscowości Ustronie na działce nr 353 i 354/4 przy drodze nr 214/3. Budowa w systemie tradycyjnym z kamienia piaskowca łamanego, niesortowanego na zaprawie cementowej z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, utwardzenie placu i drogi wewnętrznej o nawierzchni nieulepszonej oraz wymurowanie kamiennych ławek, a także montaż stojaka na rowery. Forma obiektu ma przypominać i wpisywać się w istniejącą zabudowę występującą w tym regionie, a co za tym idzie do otaczającego krajobrazu. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: - Ławy żelbetowe, - Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, - Ściany nadziemia murowane z kamienia łamanego, - Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, - Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, - Wrota dwuskrzydłowe i drzwi jednoskrzydłowe oraz okiennice drewniane z drewna twardego, - Place i drogi nieulepszone na podbudowie, Wymiary Przystani: - wysokość: 5,90m, - długość: 8,36m, - szerokość 5,36m, Podstawowe dane: - kubatura: 194,00m3, - powierzchnia zabudowy: 44,81m2, - powierzchnia użytkowa: 34,96m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty ziemne: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wykopy pod fundamenty, - zasypywanie wykopów, Fundamenty: - ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe – ręczne układanie betonu, - fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, Mury nadziemia: - ściany z kamienia łamanego, niesortowanego, licowanie, spoinowanie, - belki i podciągi żelbetowe, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, - spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych, - kominek wolnostojący z cegieł, - okładziny ścian i pilastrów, - ławki parkowe murowane z kamienia łamanego, Więźba dachu i konstrukcja: - murłaty z tarcicy nasyconej, - stropy drewniane, - krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej, - kleszcze z tarcicy nasyconej, - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, - wewnętrzne poszycie dachu z desek, - deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, - pokrycie dachu dachówką ceramiczną z przykręceniem wkrętami, Obróbki blacharskie (rynny i rury spustowe): - rynny dachowe z PCV, - rury spustowe z PCV, - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej, Podkłady i posadzki: - podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, - podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym, - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, - posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki układane na klej metodą zwykła, Izolacja: - izolacje przeciwwilgotnościowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podsadzkowe, - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, Stolarka drzwiowa i okienna: - naświetla stałe fabrycznie wykończone, - okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie, - drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez naświetli, - drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe, - okiennice pełne jednoskrzydłowe, - osadzenie podokienników prefabrykowanych, Wyposażenie pieca (grilla): - ruszt paleniskowy, Roboty zewnętrzne - place i drogi: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z kamienia podkładowego, - warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne, Stojak na rowery: - stojak stalowy ocynkowany pięciostanowiskowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa.

II.5) Główny kod CPV: 45211320-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111200-0

45262210-6

45262310-7

45262500-6

45261100-5

45261211-6

45261320-1

45421000-7

45453000-7

45233222-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-08-27

     

2018-10-26


II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: od momentu podpisania umowy do: Część I: 27.08.2018 r., Część II: 26.10.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 150 000,00 zł (słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy); - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy) dla każdej z części I i II. Uwaga: warunek dotyczy każdej części, czyli składając ofertę na dwie części zamówienia Wykonawca musi się liczyć z tym, że będzie musiał okazać posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa, Uwaga: w przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia Zamawiający dopuści jednego kierownika budowy na wszystkie części zamówienia. - w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów o wartości robót co najmniej 50 000,00 złotych brutto każde.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składa: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ; - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150 000,00 zł (słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy); - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy) dla każdej z części zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3.Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24.ust.1 23 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości: Część I: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), - Część II: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte są w pkt 13 SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty (brutto)

60,00

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) Zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją: - wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - konieczności wykonania badań archeologicznych; - konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie; - istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; - braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającą z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności; - zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2.c) SIWZ; - wstrzymania robót przez Zamawiającego; b) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt. a) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy; c) jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt. a) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa; d) Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷6) Ustawy. 2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: - Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); - Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-30, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Przystań Izerska w miejscowości Pieszków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie altany – Przystani Izerskiej na terenie Gminy Lwówek Śląski w miejscowości Pieszków. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Budowę niepodpiwniczonego, parterowego obiektu: altany „Przystań Izerska” w miejscowości Pieszków na działce nr 106/2 przy drodze gminnej nr 86/1. Budowa w systemie tradycyjnym z kamienia piaskowca łamanego, niesortowanego na zaprawie cementowej z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, utwardzenie placu i drogi wewnętrznej o nawierzchni nieulepszonej oraz wymurowanie kamiennych ławek, a także montaż stojaka na rowery. Forma obiektu ma przypominać i wpisywać się w istniejącą zabudowę występującą w tym regionie, a co za tym idzie do otaczającego krajobrazu. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: - Ławy żelbetowe, - Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, - Ściany nadziemia murowane z kamienia łamanego, - Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, - Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, - Wrota dwuskrzydłowe i drzwi jednoskrzydłowe oraz okiennice drewniane z drewna twardego, - Place i drogi nieulepszone na podbudowie. Wymiary Przystani: - wysokość: 5,90m, - długość: 8,36m, - szerokość 5,36m. Podstawowe dane: - kubatura: 194,00m3, - powierzchnia zabudowy: 44,81m2, - powierzchnia użytkowa: 34,96m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty ziemne: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wykopy pod fundamenty, - zasypywanie wykopów, Fundamenty: - ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe – ręczne układanie betonu, - fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, Mury nadziemia: - ściany z kamienia łamanego, niesortowanego, licowanie, spoinowanie, - belki i podciągi żelbetowe, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, - spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych, - kominek wolnostojący z cegieł, - okładziny ścian i pilastrów, - ławki parkowe murowane z kamienia łamanego, Więźba dachu i konstrukcja: - murłaty z tarcicy nasyconej, - stropy drewniane, - krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej, - kleszcze z tarcicy nasyconej, - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, - wewnętrzne poszycie dachu z desek, - deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, - pokrycie dachu dachówką ceramiczną z przykręceniem wkrętami, Obróbki blacharskie (rynny i rury spustowe): - rynny dachowe z PCV, - rury spustowe z PCV, - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej, Podkłady i posadzki: - podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, - podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym, - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, - posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki układane na klej metodą zwykła, Izolacja: - izolacje przeciwwilgotnościowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podsadzkowe, - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, Stolarka drzwiowa i okienna: - naświetla stałe fabrycznie wykończone, - okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie, - drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez naświetli, - drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe, - okiennice pełne jednoskrzydłowe, - osadzenie podokienników prefabrykowanych, Wyposażenie pieca (grilla): - ruszt paleniskowy, Roboty zewnętrzne - place i drogi: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z kamienia podkładowego, - warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne, Stojak na rowery: - stojak stalowy ocynkowany pięciostanowiskowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211320-8, 45111200-0, 45262210-6, 45262310-7, 45262500-6, 45261100-5, 45261211-6, 45261320-1, 45421000-7, 45453000-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-27
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Przystań Izerska w miejscowości Ustronie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie altany – Przystani Izerskiej na terenie Gminy Lwówek Śląski w miejscowości Ustronie. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:Budowę niepodpiwniczonego, parterowego obiektu: altany „Przystań Izerska” w miejscowości Ustronie na działce nr 353 i 354/4 przy drodze nr 214/3. Budowa w systemie tradycyjnym z kamienia piaskowca łamanego, niesortowanego na zaprawie cementowej z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, utwardzenie placu i drogi wewnętrznej o nawierzchni nieulepszonej oraz wymurowanie kamiennych ławek, a także montaż stojaka na rowery. Forma obiektu ma przypominać i wpisywać się w istniejącą zabudowę występującą w tym regionie, a co za tym idzie do otaczającego krajobrazu. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: - Ławy żelbetowe, - Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, - Ściany nadziemia murowane z kamienia łamanego, - Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, - Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej, - Wrota dwuskrzydłowe i drzwi jednoskrzydłowe oraz okiennice drewniane z drewna twardego, - Place i drogi nieulepszone na podbudowie, Wymiary Przystani: - wysokość: 5,90m, - długość: 8,36m, - szerokość 5,36m, Podstawowe dane: - kubatura: 194,00m3, - powierzchnia zabudowy: 44,81m2, - powierzchnia użytkowa: 34,96m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Roboty ziemne: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), - wykopy pod fundamenty, - zasypywanie wykopów, Fundamenty: - ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe – ręczne układanie betonu, - fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, Mury nadziemia: - ściany z kamienia łamanego, niesortowanego, licowanie, spoinowanie, - belki i podciągi żelbetowe, - zbrojenie konstrukcji żelbetowych, - spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych, - kominek wolnostojący z cegieł, - okładziny ścian i pilastrów, - ławki parkowe murowane z kamienia łamanego, Więźba dachu i konstrukcja: - murłaty z tarcicy nasyconej, - stropy drewniane, - krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej, - kleszcze z tarcicy nasyconej, - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, - wewnętrzne poszycie dachu z desek, - deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej, - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, - pokrycie dachu dachówką ceramiczną z przykręceniem wkrętami, Obróbki blacharskie (rynny i rury spustowe): - rynny dachowe z PCV, - rury spustowe z PCV, - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej, Podkłady i posadzki: - podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, - podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym, - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, - posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki układane na klej metodą zwykła, Izolacja: - izolacje przeciwwilgotnościowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podsadzkowe, - izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, Stolarka drzwiowa i okienna: - naświetla stałe fabrycznie wykończone, - okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzędowe budownictwa użyteczności publicznej jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie, - drzwi zewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez naświetli, - drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe, - okiennice pełne jednoskrzydłowe, - osadzenie podokienników prefabrykowanych, Wyposażenie pieca (grilla): - ruszt paleniskowy, Roboty zewnętrzne - place i drogi: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników, - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa dolna z kamienia podkładowego, - warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne, Stojak na rowery: - stojak stalowy ocynkowany pięciostanowiskowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211320-8, 45111200-0, 45262210-6, 45262310-7, 45262500-6, 45261100-5, 45261211-6, 45261320-1, 45421000-7, 45453000-7, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena oferty brutto

60,00

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Mazur
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2018 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Angelika Rybak
Ilość wyświetleń: 393
05 lipca 2018 10:45 Anna Mazur - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_przystanie_izerskie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 czerwca 2018 13:45 Anna Mazur - Dodanie załącznika [wybor_oferty_przystan_izerska.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 09:59 Anna Mazur - Dodanie załącznika [uniewaznienie_czesc_i_brak_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)