Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony "Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do dnia 31.03.2021 r."

Ogłoszenie nr 544131-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.

Gmina Lwówek Śląski: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do dnia 31.03.2021 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59600   Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski do dnia 31.03.2021 r.
Numer referencyjny: IN.271.12.2018.UZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski w terminie do 31.03.2021r. : CZĘŚĆ 1: pielęgnacja trawników i żywopłotów wraz z utrzymaniem istniejącej tam małej architektury (kosze, ławki); w zakresie - Koszenie nawierzchni trawiastych (częstotliwość w zależności od potrzeb) – koszenie trawy kosiarkami, kosami, wykaszanie traw w miejscach trudno dostępnych (np. przy znakach, barierkach itp.) oraz grabienie, zbieranie innych zanieczyszczeń z trawników. Miejsca wykonywania koszenia trawy określa załącznik nr 8 do SIWZ tabela I CZĘŚĆ pkt. 5,6, 7 i 8 (znajdująca się we wzorze oferty) zwana dalej tabelą. - W razie zaistnienia potrzeby wykaszania innych działek niż określone w załączniku nr 8 do SIWZ tabeli I CZĘŚĆ pkt. 5,6, 7 i 8, Zamawiający zleci ich wykoszenie zgodnie z wyceną zaoferowaną w punkcie 9 tabeli I CZĘŚĆ. - Pielęgnacja żywopłotów jako istniejących. Miejsca wykonywania prac określa zał. nr 8 do SIWZ tabela I CZĘŚĆ pkt. 1 i 2. CZĘŚĆ 2: nasadzenia i pielęgnacja roślin (rośliny rabatowe i doniczkowe, krzewy i drzewa); w zakresie: - Odchwaszczanie, plewienie, pielęgnacja różnego rodzaju nasadzeń krzewów ozdobnych i kwiatów rosnących na klombach i rabatach. Miejsca wykonywania prac określa załącznik nr 8 do SIWZ tabela II CZĘŚĆ pkt. 7, 14 i 15. - Pielęgnacja drzew (częstotliwość w zależności od potrzeb). Miejsce wykonywania pielęgnacji określa załącznik nr 8 do SIWZ tabela II CZĘŚĆ pkt. 18. - Pielęgnacja krzewów Miejsca wykonywania prac określa zał. nr 8 do SIWZ tabela II CZĘŚĆ pkt. 14. - Dostarczenie i nasadzenie roślin balkonowych i rabatowych oraz ich pielęgnacja zgodnie z zał nr 8 tabelą II CZĘŚĆ pkt 1-4 i 7-13. - Dostarczenie i nasadzenie roślin cebulowych jesienią oraz ich pielęgnacja zgodnie z zał nr 8 do SIWZ tabelą II CZĘŚĆ pkt 5 i 6. - Tereny do obsadzenia oraz rodzaje roślin każdorazowo będą wskazywane przez Zamawiającego. Prace będą wykonywane w zależności od zapotrzebowania. Wszystkie rośliny mają pochodzić z profesjonalnych upraw, w szczególności winny być zadoniczkowane, zdrowe, wolne od pasożytów, chorób i grzybów/pleśni. Wszystkie drzewa muszą być szczepione. - Wykonawca przed przystąpieniem do dokonywania nasadzeń bezwzględnie okaże rośliny przedstawicielowi Zamawiającemu celem dokonania czy posiadają one wymagane parametry. ., CZĘŚĆ 3: utrzymanie letnie i zimowe alejek parkowych i opróżniania istniejących tam koszy; w zakresie: - Utrzymanie letnie alejek parkowych polegające na usuwaniu wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń poprzez: chemiczne, ręczne i mechaniczne, usuwanie zanieczyszczeń (zamiatanie, grabienie, zbieranie wraz z opróżnianiem koszy na śmieci oraz ich dezynfekcja) zachwaszczeń, liści i piasku z zimowego utrzymania alejek/chodników z powierzchni alejek w miejscach określonych w tabeli 3 CZĘŚĆ pkt. 1, i 3 stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku wystąpienie warunków typowych dla okresu zimowego (opady śniegu, śliskie powierzchnie) należy przeprowadzić prace związane z zimowym utrzymaniem alejek i ścieżek. - Zimowe utrzymanie alejek parkowych. W okresie zimowym bieżące utrzymanie (tj. w stanie umożliwiającym bezpieczne poruszanie się osób), obejmujące odśnieżanie oraz posypywanie materiałami szorstkimi (typu piasek) alejek/chodników wraz opróżnianiem koszy na śmieci w miejscach określonych w tabeli 3 CZĘŚĆ pkt.2, i 3 stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. W wyniku braku opadów śniegu w okresie od 01.12.do 31.03 należy przeprowadzić prace związane z letnim utrzymaniem alejek i ścieżek). CZĘŚĆ 4: utrzymanie ścieżki rowerowej i placu Lwóweckich Gwarków i obejmuje koszenie, letnie i zimowe utrzymanie, opróżnianie koszy; w zakresie: - Utrzymanie ścieżki rowerowej –wykaszanie poboczy 3 razy w sezonie po 2,00 m z każdej strony ścieżki rowerowej, w tym utrzymywanie linii krawężników w stanie ugoru (teren niezawierający roślinności), usuwanie gałęzi, drzew pochylonych nad ścieżką rowerową do wysokości 2,50 m. Należy na bieżąco wykonywać czynności niszczenia i usuwania chwastów. - Utrzymanie letnie ścieżki rowerowej i Placu Lwóweckich Gwarkó

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2018 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Szymańska
Ilość wyświetleń: 347
30 kwietnia 2018 11:41 Magdalena Szymańska - Dodanie załącznika [oglosz_o_udziel.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 kwietnia 2018 10:55 Magdalena Szymańska - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2018 13:07 Magdalena Szymańska - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)