Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim" - II przetarg

 

 

Ogłoszenie nr 535759-N-2018 z dnia 2018-03-23 r.

Gmina Lwówek Śląski: Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59600   Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego.
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Ślaski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim
Numer referencyjny: IN.271.2.2.2018.PTM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę Targowiska Miejskiego w Lwówku Śląskim: 1.Instalacje elektryczne: 1.1 Zasilanie targowiska: - kopanie rowów kablowych w gruncie, - ułożenie rur osłonowych, - układanie kabla YAKXS 5x16 mm2 w rurach osłonowych, - zasypanie rowów kablowych, - badanie linii kablowej. 1.2. Oświetlenie targowiska: - kopanie rowów kablowych w gruncie, - ułożenie rur osłonowych, - układanie kabla YAKXS 5x25 mm2 w rurach osłonowych, - układanie bednarki, - zasypanie rowów kablowych, - badanie linii kablowej 5-żyłowej i podłączenie pod zaciski, - montaż na fundamentach prefabrykowanych słupów oświetleniowych z wysięgnikami (wys. 8 m) z wysięgnikami 1-ramiennymi, - montaż na fundamentach prefabrykowanych słupów oświetleniowych z wysięgnikami (wys. 8 m) z wysięgnikami 2-ramiennymi, - wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2, - montaż opraw oświetleniowych drogowych o mocy 100 W. Zaprojektowano słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane, o przekroju ośmiokątnym, o grubości ścianki 4mm i wysokości 8m z wysięgnikami jedno- i dwustronnymi długości 1,5m. Słupy zabudować na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi winny być dostosowane do III strefy wiatrowej. Słupy winny posiadać wnęki, zamykane drzwiczkami z zamkami na klucz imbusowy lub trójkątny. We wnękach należy zabudować tabliczki słupowe z zabezpieczeniem oprawy (bezpiecznikiem topikowym). Słupy oświetleniowe i oprawy połączyć z żyłą ochronną PE kabla zasilającego latarnie. Zasilanie opraw oświetleniowych od tabliczek słupowych wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm2 . Zastosować oprawy oświetlenia drogowego z sodowymi, wysokoprężnymi źródłami światła o mocy 100 W. Korpus i pokrywa oprawy winny być wykonane z aluminium, klosz winna stanowić szyba hartowana a odbłyśnik – tłoczona blacha aluminiowa. Korpus malowany na kolor RAL 9006 proszkową farbą poliestrową. Stopień ochrony IP 66 dla części optycznej, jak i komory osprzętu elektrycznego, klasa izolacji druga. Krzywe rozsyłu światła oraz wygląd i wymiary oprawy winny odpowiadać zamieszczonym w projekcie wykonawczym. Uwagi końcowe: Całość robót elektroenergetycznych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami: N SEP-E-001 (Ochrona sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa), N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa) oraz normami PN-HD 60364 (Instalacje elektryczne niskiego napięcia). Wykonane sieci zgłosić do zinwentaryzowania w Biurze Geodezji. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów oraz sprawdzenia skuteczności działania samoczynnego wyłączenia zasilania. 2. Instalacje sanitarne: 2.1. Wykonanie przyłącza wodociągowego: - ułożenie przyłącza wodociągowego metodą wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami i obsypkami (przyłącza wodociągowe z rur PE o śr. 32 mm), - zasypanie wykopu, - wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu przy wykopach liniowych, - wywóz ziemi, gruzu, - odtworzenie terenu nad wykopem wg projektu konstrukcyjno-architektonicznego. 2.2. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej: -wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC kl.S litych o śr: 250 mm, 160 mm, studzienki betonowe D 1000 mm, studzienki z tworzywa D 600 mm, studzienki wpustów D 500 mm, wpusty żeliwne, - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC kl.S litych o śr.160 mm, - studzienki z tworzywa D425/D400, -ułożenie kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami i obsypkami. - zasypanie wykopu, - montaż studzienek kanalizacyjnych i innych obiektów kanalizacyjnych metodą wykopu otwartego szczelnie oszalowanego w gruncie na podsypkach z zasypkami i obsypkami, - wymiana gruntu w strefie konstrukcyjnej przewodu przy wykopach liniowych, - wywóz ziemi, gruzu, - ocieplenie przewodów kanalizacyjnych, - odtworzenie terenu zgodnie z częścią architektoniczno- budowlaną projektu. Sieć kanalizacji deszczowej: Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje : - sieć z rur PVC kl.S D 250 mm, L = 111,0 m, - przykanaliki z rur PVC kl.S D 160 mm, L = 7,20 m, - studnie betonowe DN 1000 - 4 szt., - studzienki betonowe wpustów DN 500 – 6 szt. Zamawiający informuje, iż w ramach zadania inwestycyjnego związanego z przebudową dróg wykonany został separator zintegrowany z osadnikiem w zbiorniku betonowym oraz wylot do potoku, zabezpieczony klapą zwrotną i umocniony konstrukcją betonowo – kamienną. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Montaż rur: Montaż rur należy prowadzić według poniższych zasad: - układanie rur przeprowadza się na podsypce z piasku o grubości 10 cm z wyprofilowanym łożyskiem nośnym o kącie podparcia 90° oraz ściśle według zaprojektowanego spadku, - do montażu należy stosować tylko rury i kształtki pozbawione wad, - skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania przyciętego końca. Montaż studzienek betonowych: 1) Element denny studzienki posadowić na uprzednio przygotowanym podłożu z piasku zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz wypoziomować. Naciągnąć uszczelkę na zamek górny elementu. Uszczelkę oraz zamek dolny następnego kręgu posmarować specjalnym środkiem poślizgowym. 2) Na zewnętrzną krawędź zamka górnego elementu dolnego przed zamontowaniem następnego kręgu nałożyć warstwę zaprawy z dodatkiem polimeru. Po zamontowaniu kręgu górnego należy wyspoinować zaprawą połączenie kręgów od wewnątrz studni. Warstwa zaprawy powoduje równomierne przenoszenie naprężeń i zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem spękań ścian, które mogą pojawiać się w wyniku nierównomiernego osiadania elementów studni. 3) Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności można montować następnie elementy nadbudowy. Do montażu dennic, kręgów oraz zwężek należy stosować zawiesia linowe, dzięki którym możliwy jest transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych elementów. Zwieńczenie studzienek wykonać za pomocą zwężki betonowej i włazu żeliwnego kl. D400 z wypełnieniem betonowym bez wentylacji. Montaż studzienek z tworzywa: Roboty polegające na montażu studzienek z tworzyw sztucznych należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-ENV 1401-3U [10]. Kinetę studzienki wypoziomować na ubitej podsypce piaskowej o grubości 100 mm. Karbowaną rurę trzonową skracać do żądanej długości dokonując cięcia pośrodku wystającego karbu. Przed połączeniem rury karbowanej z kinetą umieścić uszczelkę w najniżej leżącym rowku rury karbowanej, a kinetę po wyjęciu zaślepki posmarować środkiem poślizgowym. Zaślepką wyjętą z kinety zabezpieczyć górny koniec rury trzonowej. Studzienki obsypywać piaskiem, ubijając go dokładnie i równomiernie na całym obwodzie. Rurę teleskopową połączyć z pokrywą żeliwną przed połączeniem z rurą karbowaną. Montaż rury teleskopowej i karbowanej wykonać po założeniu uszczelki w najwyżej położonym rowku rury trzonowej i posmarowaniu miejsca łączenia trwałym środkiem poślizgowym. Podczas wykonywania zasypki w strefie studzienki materiał gruntowy należy układać warstwami, równomiernie ze wszystkich stron studzienki. Różnice wysokości nie powinny być większe niż 15 cm. Zagęszczenie materiału gruntowego należy wykonać niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia studzienki i/lub przewodów do niej podłączonych. Zagęszczanie należy wykonywać: - ręcznie - warstwami do 15 cm, - mechanicznie (wyłącznie lekkim sprzętem) - warstwami do 30 cm. Nie dopuszcza się zagęszczania ciężkim sprzętem w strefie studzienki oraz wbudowywania materiału gruntowego w stanie upłynnionym. Do wbudowania kolejnej warstwy można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy poprzedniej. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem: Skrzyżowania z istniejącymi przewodami sieci uzbrojenia podziemnego zaprojektowano w sposób mijankowy. Przewody przebiegające poprzecznie do wykopu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Roboty w strefach kontrolnych o ochronnych sieci uzbrojenia (gazociąg –2 m, kable telekomunikacyjne i energetyczne – 1,0m z każdej strony przewodu) prowadzić pod nadzorem przedstawicieli operatorów poszczególnych sieci, bez używania sprzętu mechanicznego, z zachowaniem odpowiedniej ostrożności. Odtworzyć uszkodzone oznakowanie i obsypki piaskowe mijanych przewodów. O terminie rozpoczęcia prac zawiadomić operatorów sieci z odpowiednim wyprzedzeniem. Roboty ziemne: Normy i przepisy prawne. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 – „Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.). Podłoże i obsypka rurociągu: Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni należy wykonać zagęszczone podłoże o grubości 100 mm o zaprojektowanym spadku. W podłożu wyprofilować łożysko nośne dla rury przewodowej tak, aby kąt jej podparcia wynosił 90°. W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop należy uzupełnić ubitym piaskiem lub żwirem. Po ułożeniu kanału należy wykonać obsypkę z piasku drobno lub średnioziarnistego wg obowiązującej normy z pozostawieniem nie zasypanych połączeń. Wysokość obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy zagęszczać warstwami poprzez ścisłe ubijanie nogami warstw o grubości 10 cm lub wibratorem płytowym (50 ÷100 kg) warstwy o grubości min. 30 cm nad rurą. Wymagane zagęszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej próby Proctora. Zagęszczenie obsypki podlega odbiorom częściowym. Strefa obsypki ma decydujące znaczenie dla wytrzymałości przewodu. Nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury. Po przeprowadzeniu próby szczelności należy uzupełnić obsypkę nad połączeniami. Przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. Zasyp wykopów: Powyżej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonywać gruntem sypkim niewysadzinowym, bez kamieni, o średnicy ziaren nie przekraczającej 30 mm z równoczesnym usuwaniem obudowy wykopu i zagęszczaniem warstwowym co 10 cm. Pod drogami grunt zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is = 1. Pochodzące z wykopów partie gruntów spoistych nie powinny być używane do ich zasypywania, w przypadku, gdy wykopy te prowadzone są w ciągach dróg. Bezwzględnie należy przestrzegać tej zasady w strefie głębokościowej do 1,0m ppt. Wykopy likwidować należy bardzo starannie, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe zagęszczenie gruntów. Odbiór końcowy: Odbiory częściowe i końcowe wykonać zgodnie z normami: Całość robót oraz odbiory częściowe i końcowy kanalizacji wykonać zgodnie z normami: - PN-ENV 1046:2002 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemia i nad ziemią”. - PN-EN 1917:2004 - "Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe". - PN-EN 1401-1 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”. - PN-EN 476:200 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”. - PN-EN 124:2000 - „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu kołowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. - PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Próba szczelności: Sposób przygotowania do badań szczelności wodociągu, jej przeprowadzenie, zapisywanie i ocenę wyników należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. W trakcie budowy sieci przeprowadzać należy próby szczelności poszczególnych odcinków, a po ukończeniu i zasypaniu wodociągu – badanie szczelności całego przewodu. Próbę szczelności przewodu wykonywać po jego ułożeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości stwierdzenia ewentualnych przecieków. Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 minut nie spadało poniżej wartości ciśnienia próbnego, tj.: – dla odcinka przewodu ciśnieniowego pp = 1,5 pr lecz nie mniej niż 1,0 MPa. Próbę szczelności całego przewodu przeprowadzić po jego ukończeniu, zasypaniu i po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności dla poszczególnych odcinków. Próbę szczelności kanalizacji przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 3. Roboty rozbiórkowe: - rozebranie nawierzchni betonowej, - rozebranie nawierzchni z bruku nieregularnego, - demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami, - rozbiórka budynku gospodarczego i budynku toalety publicznej, - rozbiórka wiat, - wywóz gruzu. 4. Obiekty: 4.1. Pawilon handlowy: - dostawa, montaż gotowego pawilonu handlowego na stopach wykonanych z betonu, - konstrukcja szkieletu wykonana z elementów stalowych, spawanych, zabezpieczonych antykorozyjnie, - podłoga składa się z płyty wiórowej typu OSB, wodoodpornej opartej na krzyżowych rusztach stalowym i drewnianym, pokryta wykładziną PCV o wzmocnionej wytrzymałości, ocieplona dwoma warstwami płyt styropianowych układanych na krzyż o łącznej grubości 10cm. Dolną warstwę ochronną stanowi blacha fałdowana, ocynkowana, - ściany pawilonu wykonane są z płyt warstwowych o grubości 10cm, - dachy z płyt podobnych do ściennych (lecz o grubości 15cm) lub warstwowych. Powierzchnie płyt wykończone blachą ocynkowaną, powlekaną powłokami organicznymi w kolorze szarostalowym. Dach płaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody na tył obiektu za pomocą rynny i rury spustowej z wyprowadzeniem wody opadowej na teren, - powłoki malarskie i zabezpieczenie antykorozyjne, - dolna rama stalowa ocynkowana ogniowo, - wszystkie pozostałe elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbami podkładowymi i nawierzchniowymi, - wewnętrzne elementy stalowe lakierowane farbami poliuretanowymi z utwardzaczem, - stolarka okienna wykonana z profili PCV w kolorze białym (standard), - stolarka drzwiowa z profili aluminiowych, W celu dodatkowego zabezpieczenia można zastosować szyby zespolone klasy P2 lub P4. - drzwi wyposażone w dwustronny pochwyt oraz 2 zamki patentowe w tym jeden zamek blokujący drugi zamek, - drzwi wyposażone standardowo w samozamykacz, - drzwi i okna należy zabezpieczać zewnętrznymi roletami aluminiowymi z zamkami, - wyposażenie instalacji elektrycznych w oprawy sufitowe, obwód do przyłączenia piecyka elektrycznego 2 kW, podwójne gniazdko kasy fiskalnej, podwójne gniazdko elektryczne ogólnego zastosowania (czajnik, dodatkowy wentylator, itp.), tablicę rozdzielczą, bezpiecznikową, - należy wykonać zabezpieczenie przedlicznikowe wraz z przyłączem energetycznym oraz tablicę licznikową, - wykonanie obowiązkowych pomiarów skuteczności zerowania po przyłączeniu obiektu do sieci energetycznej, - dodatkowe obwody dla przyłączenia nośników reklamy, - dodatkowe oświetlenie witryn, - dodatkowe oświetlenie zewnętrzne wejścia. 4.2. Toaleta ogólnodostępna: - zabudowana, ogólnodostępna toaleta z wejściem bezpośrednio z poziomu terenu znajdująca się w pawilonie handlowym, - dostępna jednocześnie dla kobiet i mężczyzn, w tym dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, - obiekt prefabrykowany, zamontowany na miejscu budowy, - przyłączenie obiektu do sieci wod-kan oraz energetycznej (ogrzewanie elektryczne), - moduł kabiny WC składa się z: toalety dostępnej dla użytkowników, uni-sex, komory technicznej dostępnej dla serwisantów od strony kabiny. Komora jest przeznaczona na umiejscowienie urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania środków czystości, - poziom podłogi wyniesiony +0,02m nad poziom terenu, - drzwi szerokości 90cm w świetle, - wolna przestrzeń wewnątrz kabiny oparta na kole o średnicy 150cm, - umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości, - pochwyty dla niepełnosprawnych, - umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich (min. 800mm, max 1200mm). 4.3. Wiaty zadaszone: - dostawa i montaż 40 stoisk handlowych - otwartych, zadaszonych wiat handlowych, - posadowienie wiat na stopach fundamentowych wylewanych z betonu C16/20, - rury konstrukcyjne kwadratowe zakotwione za pomocą marek z blachy stalowej, - konstrukcja główna z profili stalowych, blaty lad wykonane z płyt OSB gr. 18mm przekrytych blachą ocynkowaną gr. 0,5mm, - fronty lad zabudowane blachą trapezową TR18, - zadaszenia wykonane z blachy trapezowej T35, - kąt nachylenia dachów wiat: 5 st. 5. Zagospodarowanie terenu: - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie nawierzchni placu targowiska, - wykonanie chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej, - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie robót wykończeniowych i zieleni. Zamawiający informuje, że ogrodzenie od strony ul. Targowej zostało wykonane przy przebudowie ulicy Targowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, należy do Wykonawcy. Jeżeli w dokumentacji technicznej, stanowiącej opis niniejszego przedmiotu zamówienia do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych, lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne materiały lub wyroby budowlane i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraz posiadających cechy fizyczne umożliwiające zabudowę w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobów determinujących równoważność podano poniżej: - dla urządzeń/instalacji/sieci technologicznych za równoważne będzie uważane takie które posiada równoważne takie parametry jak np.: punkt pracy, przepustowość, wydajność, trwałość, dopuszczalny poziom hałasu, wykonanie materiałowe, parametry wytrzymałościowe materiałów oraz wyposażenie dodatkowe; - dla urządzeń/instalacji/sieci elektrycznych i AKPiA za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak np.: moc, sprawność, klasa zabezpieczenia IP; - dla obiektów/elementów/wyrobów budowlanych za równoważne będzie uważane takie, które posiada równoważne takie parametry jak: wytrzymałość na ściskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymałość na zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczepność, odporność na ciśnienie wody (od strony pozytywnej i negatywnej), współczynnik oporu dyfuzyjnego, odporność chemiczna, czas utwardzania, konsystencja, ciężar właściwy, twardość, odkształcalność, temperatura stosowania. Za równoważne będą uważane również urządzenia i materiały, których parametry odbiegają w zakresie ±5% od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowaniem cech fizycznych umożliwiających ich zabudowę w projektowanej lokalizacji. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej i STWiOR. Zastosowane materiały muszą być kontatybilne z istniejącą infrastrukturą/urządzeniem.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233000-9

45233140-2

45233290-8

45112600-1

45213141-3

45232130-2

45231300-8

45215500-2

45231400-9

45316110-9

45311200-2

45400000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 160
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 300 000,00 zł (słownie zł: trzysta tysięcy); - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa, - dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót instalacji sanitarnej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów, - dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów, - w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, których przedmiotem była budowa, rozbudowa, przebudowa, remont lub modernizacja obiektów o wartości robót co najmniej 500 000,00 złotych brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składa: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ; - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300 000,00 zł (słownie zł: trzysta tysięcy); - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3.Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24.ust.1 23 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium są zawarte w pkt 13 SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty (brutto)

60,00

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) Zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją: - wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - konieczności wykonania badań archeologicznych; - konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie; - istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; - braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającą z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności; - zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2.c) SIWZ; - wstrzymania robót przez Zamawiającego; b) w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt. a) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy; c) jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt. a) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa; d) Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷6) Ustawy. 2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: - Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); - Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-09, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2018 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Angelika Rybak
Ilość wyświetleń: 861
21 czerwca 2018 14:29 Angelika Rybak - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowieniu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2018 14:28 Angelika Rybak - Dodanie załącznika [wybor_oferty_na_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2018 13:15 Angelika Rybak - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)