Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z zapewnieniem finansowania”

Ogłoszenie nr 519323-N-2018 z dnia 2018-02-16 r.

Gmina Lwówek Śląski: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z zapewnieniem finansowania”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59600   Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego.
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Ślaski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z zapewnieniem finansowania”
Numer referencyjny: IN.271.3.2018.IN.OŚGiM.LŚ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z zapewnieniem finansowania”. 1. Roboty budowlane, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, obejmują swoim zakresem m.in.: 1.1. Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego starego typu na oprawy LED w ilości 1644 szt. na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w tym 215 opraw parkowych ozdobnych i 195 opraw parkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 - Programem Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym w dalszej części PFU), załącznikiem nr 7 do umowy pn. „Tabela równoważności dla opraw oświetlenia drogowego” oraz wskazaniami w załączniku nr 8 - Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie i Mieście Lwówek Śląski. Dla opraw ozdobnych Zamawiający dopuszcza wymianę źródła światła wraz z układem zasilającym, bez wymiany obudowy i klosza oprawy, jeżeli stan techniczny klosza i obudowy na to pozwalają, a Wykonawca robót udzieli gwarancji na całość oprawy. Jeżeli obudowa i klosz oprawy wymagają wymiany, Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót zastosowania obudowy, klosza oprawy o wyglądzie zbliżonym do istniejących. Obecne łączne zużycie energii elektrycznej przez 1644 oprawy to 897 420 kWh. Wykonawca jest zobowiązany dostosować istniejący wysięgnik do zakładanej, nowej oprawy LED. Zamawiający zakłada, że wymianie podlegać będzie ilość 1198 wysięgników standardowych i 25 wysięgników rurowych i należy to wkalkulować w cenę zadania. Wykonawca robót odpowiada za demontaż obecnie zamontowanych opraw sodowych i rtęciowych oraz ich utylizację, a także montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego LED. Wykonawca robót zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zgodne z obowiązującymi przepisami właściwe zagospodarowanie (utylizację/składowanie na wysypisku) powstających w trakcie realizacji robót odpadów: zdemontowanych materiałów, gruzu i innych odpadów z terenu budowy). Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do prac budowlanych opracowania przez Wykonawcę projektu modernizacji oświetlenia uwzględniającego klasy dróg i kategorie oświetlenia, zapewniającego osiągnięcie wymaganych normami parametrów (spełnienie wymagań określonych w normie oświetlenia drogowego PN-EN 13201 lub równoważnego systemu odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi. 1.2. Dobudowa oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski (słupy ocynkowane, wysięgniki, linia kablowa, oprawa LED), w tym: 1.2.1. Łącznie 325 mb nowej linii kablowej dla 7 nowych punktów świetlnych na 7 słupach, według projektów budowlanych, zawartych w dokumentacji stanowiącej Załącznik Nr 9b, oraz zgodnie z załącznikiem nr 7 - „Tabela równoważności dla opraw oświetlenia drogowego”. Zamawiający posiada uzgodnienia z TAURON SA w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich pozostałych niezbędnych zgód, dopuszczeń i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy robót, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. Wykonawca robót odpowiada również za ewentualny demontaż obecnie zamontowanych opraw i słupów oraz linii oraz ich utylizację; 1.2.2. Łącznie około 500 nowych punktów świetlnych (ilość szacunkowa) jako linii zamiennych w miejsce istniejących słupów sieci przesyłowej TAURON, zgodnie z załącznikiem nr 7 „Tabela równoważności dla opraw oświetlenia drogowego”. Zamawiający nie posiada uzgodnień z TAURON SA w zakresie dobudowy nowych punktów, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i uzgodnień leży po stronie Wykonawcy robót, jak również uzyskanie późniejszych odbiorów i zatwierdzeń. Wykonawca robót odpowiada również za ewentualny demontaż obecnie zamontowanych opraw, słupów i linii oraz ich utylizację. Wykonawca robót zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zgodne z obowiązującymi przepisami właściwe zagospodarowanie (utylizację/składowanie na wysypisku) powstających w trakcie realizacji robót odpadów: zdemontowanych materiałów, gruzu i innych odpadów z terenu budowy). 1.2.3. Łącznie nie mniej niż 8.600 mb nowych linii kablowych dla nowych punktów świetlnych na nowych liniach (ilość szacunkowa), zgodnie z PFU i załącznikami do umowy (załącznik nr 9a – lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach oraz załącznik nr 7 - „Tabela równoważności dla opraw oświetlenia drogowego”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; 1.2.4. Wymiana 206 sztuk slupów, zgodnie z PFU i wskazaniami w załączniku nr 8 - Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie i Mieście Lwówek Śląski; 1.2.5. Łącznie około 16 nowych szafek oświetleniowych SOU (ilość szacunkowa ) w miejsce dotychczasowych szafek zabudowanych w stacjach transformatorowych (wymóg TAURON SA), zgodnie z PFU i wskazaniami w załączniku nr 8a - Inwentaryzacja szafek oświetleniowych w Gminie i Mieście Lwówek Śląski. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót w terminie 30 dni od podpisania umowy zaproponował zmniejszenie liczby istniejących szafek SOU poprzez połączenie niektórych obwodów zasilania i redukcję ilości liczników. Ostateczną propozycję wyniesienia szafek SOU oraz redukcji obwodów zasilania zatwierdzi Zamawiający. Po wykonaniu montażu Zamawiający oczekuje od Wykonawcy robót sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej, określającej ilości szafek SOU oraz poziomy zainstalowanej mocy opraw na każdym indywidualnym obwodzie z szafką SOU. Wykonawca robót zobowiązany jest do wystąpienia do OSD w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o redukcję mocy zainstalowanej. 1.2.6. Łącznie nie mniej niż 50 instalacji wyprowadzających zasilanie do opraw ozdobnych lub okazjonalnych we wskazanych przez Zamawiającego punktach (ilość szacunkowa). Zamawiający wymaga, aby wyprowadzenia przewodów zasilających pozwoliły na podpięcie pod zasilanie opraw ozdób świątecznych i innych okazjonalnych instalacji. Przewidywana wysokość punktu zasilania ozdób: około 4, 5 m. 1.2.7. Demontaż obecnie zamontowanych opraw sodowych i rtęciowych oraz ich utylizację. 1.2.8. Montaż nowych opraw oświetlenia ulicznego LED 1.2.9. Sprawdzanie, archiwizowanie dostarczonych od Wykonawcy robót wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp., w tym dokument z badania zgodności deklarowanych przez Wykonawcę robót wielkości strumienia opraw ze stanem faktycznym – zmierzonymi strumieniami zamontowanych przez Wykonawcę robót opraw. Materiały użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr z 2016, poz. 1570) oraz w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1226). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 oraz 7 do niniejszej umowy – „Tabela równoważności dla opraw oświetlenia drogowego” oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy. Wszelkie uzgodnienia z zarządcami dróg, w pasie których będą prowadzone roboty budowlane (tymczasowe organizacje ruchu itp.) leżą po stronie wykonawcy robót. 2. Kontrola kosztów inwestycji i jej rozliczenie obejmuje: 2.1. kontrolowanie w sposób ciągły jakości robót oraz dostaw zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów itp.; 2.2. bieżąca kontrola Wykonawcy Inwestycji odnośnie jakości wykonywanych prac, dostaw sprzętu, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 2.3. egzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzanie aprobat technicznych, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników prób badań itp. (zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) i aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami) przed wbudowaniem materiału i zamontowaniem urządzenia; 2.4. stałe monitorowanie i kontrola postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia prac oraz składanie sprawozdań z ich przebiegu; 2.5. informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych, razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów; 2.6. informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów; 2.7. współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu Inwestycją- dzień po dniu, włączając w to przygotowanie wskaźników postępu rzeczowego i finansowego; 2.8. bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej a w przypadku wystąpienia niezgodności – uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej, Zamawiającym i wykonawcą robót zmian projektu; 2.9. wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrywek oraz poświadczenie usunięcia wad; 2.10. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 2.11. obsługa dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej /cyfrowej/ budowy, w tym wszystkich odbiorów budowlanych, przeglądu sprzętów w poszczególnych etapach, z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego; 2.12. sporządzenie (w wersji papierowej) albumu z przebiegu każdego etapu realizacji robót budowlanych (dokumentacja fotograficzna wraz z krótkim opisem); 2.13. ustalanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych ich kosztorysowanie, opracowywanie protokołów konieczności wykonania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego; 2.14. przeprowadzanie odbiorów robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów robót częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz ich dokumentowanie; 2.15. organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań koordynacyjnych (przynajmniej jeden raz na dwa tygodnie) z Wykonawcą Inwestycji, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów. W czasie każdej narady koordynacyjnej mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatorów wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele. Z każdej narady będzie sporządzony protokół przez Wykonawcę. 2.16. uczestnictwo przy rozruchu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i sprawdzenie ich wzajemnego współdziałania; 2.17. organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót i dostaw przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz list wad i usterek z terminem ich usunięcia, w tym: a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego; b) skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji fotograficznej (cyfrowej); c) skompletowanie dokumentów zamontowanych urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.); d) wystąpienie do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu; 2.18. przygotowanie dokumentacji i wystąpienie w imieniu zamawiającego jeżeli będzie wymagane wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, na podstawie wystawionego pełnomocnictwa; 2.19. przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanej dokumentacji dot. inwestycji, w tym dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny); 2.20. wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadań, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego; 2.21. Prowadzenie dokumentacji inwestycji m.in. rozliczeniowej, sprawozdawczej, fotograficznej (w formie albumu i w formie cyfrowej). 3. Usługi w trakcie okresu rękojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane: 3.1. zorganizowanie minimum 5 przeglądów gwarancyjnych, z tym że pierwszy przegląd musi być przewidziany nie wcześniej jak po 6 miesiącach użytkowania, chyba że zaistnieje okoliczność związana z nieprawidłowym funkcjonowaniem inwestycji, a ostatnio nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu gwarancji, oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji: a) udział w pracach komisji przeglądów, b) realizacja ustaleń protokołów usterkowych, c) odbiór robót poprawkowych, 3.2. w przypadku stwierdzenia nie usunięcia wad wstępna wycena usunięcia ich na koszt innego podmiotu aniżeli wykonawca robót budowlanych; 4. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie: 2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 2.1. uczestniczenie w czynnościach związanych z przyjęciem dokumentacji projektowej i dokonanie jej oceny pod względem zgodności i spełniania wymagań zapisów określonych w umowie zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, założeniami, uzgodnieniami z Zamawiającym w terminie 5 dni od jej otrzymania; 2.2. reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, PFU, Normami, przepisami prawa polskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz umową z wykonawcą robót budowlanych; 2.3. sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów budowlanych i urządzeń (wydawanie zatwierdzeń materiałowych); 2.4. ewidencjonowanie wydanych zatwierdzeń materiałowych – zatwierdzenia winny być na bieżąco gromadzone i składane zamawiającemu razem z miesięcznymi raportami; 2.5. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego; 2.6. sprawdzanie ilości pracowników na budowie w tym podwykonawców; 2.7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 2.8. ustalanie przed wystawieniem przez wykonawcę robót budowalnych faktur, wykonanych i odebranych zakresów rzeczowych podlegających fakturowaniu z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego; 2.9. wydawanie kierownikowi robót poleceń (potwierdzonych pisemnie) dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót; 2.10. informowanie na piśmie Zamawiającego na koniec każdego miesiąca: e) postępie robót; f) ilości zaangażowanych do pracy przez Wykonawcę robót budowlanych robotników z rozróżnieniem na pracowników Wykonawcy i poszczególnych podwykonawców o ile wystąpią; g) ewentualnych zagrożeniach w terminowej realizacji robót budowlanych w odniesieniu do zawartej umowy; h) składania serwisu fotograficznego z postępu robót na płycie CD –minimum 30 zdjęć z miejsc gdzie prowadzone były roboty w danym miesiącu; 2.11. żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową; 2.12. zgłaszanie Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu i dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień z Wykonawcą oraz typowanie ewentualnych robót dodatkowych; 2.13. kontrola oznakowania miejsca robót; 2.14. uczestnictwo w odbiorze końcowym robót budowlanych wg zasad określonych w Załączniku nr 4 do umowy; 2.15. uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych w odstępach 12-miesięcznych licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych; 2.16. zarządzenie nadzoru i przeprowadzenie kontroli wszystkiego co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robót. W tym celu Wykonawca może domagać się od wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne, które przewidziane są w dokumentacji projektowej i PFU; 2.17. inicjowanie, prowadzenie narad koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego. Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej 1 raz na dwa tygodnie. Z każdej narady będzie sporządzony protokół przez Wykonawcę. W czasie każdej narady koordynacyjnej mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatorów wyznaczeni przez Zamawiającego przedstawiciele. Zamawiający dopuszcza możliwość przerwy w naradach koordynacyjnych z uwagi na wstrzymane roboty ze względu na warunki pogodowe (okres zimowy); Poza usługami określonymi powyżej do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki określone w Części III. Istotne postanowienia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy budowie nowych 200 szt. punktów świetlnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  10   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje zespołem osób w skład którego wchodzą: - kierownik zespołu, który będzie pełnił funkcje koordynatora; winien on posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych oraz legitymować się doświadczeniem w zarządzaniu budową w charakterze inżyniera rezydenta lub kierownika (menedżera) zespołu, Inżyniera Kontraktu lub kierownika budowy, dla minimum jednej zakończonej inwestycji o wartości robót, co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji koordynatora budowy z funkcją inspektora nadzoru jednej z wymaganych branż. - 2 osobami do pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru dysponującymi aktualnymi uprawnieniami bez ograniczeń (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) do nadzorowaniu robót w specjalnościach: - drogowej (1 osoba) - instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych (1 osoba) - 1 osobą (projektantem) dysponującą aktualnymi uprawnieniami bez ograniczeń (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) do odbioru i weryfikacji dokumentacji projektowej oraz nadzoru robót budowlanych zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania zespołem, w którego w skład wchodzi Projektant, gdyż budowa nowych punktów świetlnych zostanie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składa: - wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ; - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; - dokumenty potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 PLN
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3.Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24.ust.1 23 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium są zawarte w pkt 13 SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena oferty (brutto)

60,00

Doświadczenie kierownika zespołu

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: 1.1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych w wyniku: - wystąpienia warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zainwentaryzowanej geodezyjnie; - konieczności wykonania badań archeologicznych; - istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; - braku możliwości udostępnienia obiektu w celu prowadzenia robót, wynikającą z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności; - wstrzymania robót przez Zamawiającego. - zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2.c) SIWZ. Termin wykonania umowy zostanie wydłużony odpowiednio do wydłużenia czasu wykonania robót przez wykonawcę robót wynikający o czas opóźnienia spowodowanego okolicznościami określonymi powyżej. b) Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷6) Ustawy. 1.2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 1.3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 1.4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3 Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 2.1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 2.2. Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-26, godzina: 12:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2018 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Angelika Rybak
Ilość wyświetleń: 529
22 czerwca 2018 14:42 Angelika Rybak - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2018 13:08 Angelika Rybak - Dodanie załącznika [uniewaznienie_postepowania_na_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2018 14:38 Angelika Rybak - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)