Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na usługi: Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski - 2 części

Ogłoszenie nr 588403-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.

Gmina Lwówek Śląski: Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59600   Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25 A, 59-600 Lwówek Śląski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski
Numer referencyjny: IN.271.28.2017.UCPZUD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: 1 CZĘŚĆ: bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. 2 CZĘŚĆ: zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski w okresie od dnia 01.11.2017 r. do dnia 15.04.2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części IV niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90600000-3

90000000-7

90620000-9

90630000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W przypadku wyczerpania zakresu umowy przed terminem objętym umową Zamawiający udzieli zmówienia na usługi w zakresie przedmiotu zamówienia do wartości 50% umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-09-30

     

2018-04-15


II.9) Informacje dodatkowe: Dla 1 części termin realizacji 30.09.2018. Dla 2 części termin realizacji 15.04.2018

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: – dysponuje co najmniej nw. sprzętem: 1 CZĘŚĆ - zamiatarka mechaniczna do czyszczenia ulic min. 1 jednostka - zamiatarka mechaniczna chodnikowa min. 1 jednostka 2 CZĘŚĆ - samochód ciężarowy o DMC 3,5 t min. 2 jednostki - samochód ciężarowy o DMC 10 t min. 1 jednostka - pługopiaskarki z nośnikami min 3 jednostki - nośniki wraz z pługiem min 1 jednostka - piaskarka – rozrzutnik piasku min. 1 jednostka - spycharko-ładowarka min. 2 jednostka Sprzęt, który będzie wykorzystywany do zimowego utrzymania dróg tj. piaskarki, pługopiaskarki, nośniki wraz z pługami ma być wyposażony w GPS posiadać zintegrowane moduły GPS wraz z czujnikami umożliwiającymi lokalizacje sprzętu oraz rejestrację jego pracy. – 1 CZĘŚĆ Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie jedną usługę w zakresie utrzymania czystości i porządku w tym zamiatania ulic o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli usługi były wykonywane na podstawie odrębnych umów, przy czym minimalna wartość umowy nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł, a suma wartości ma być nie mniejsza niż 200.000,00 zł. – 2 CZĘŚĆ Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie jedną usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli usługi były wykonywane na podstawie odrębnych umów, przy czym minimalna wartość umowy nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł, a suma wartości ma być nie mniejsza niż 100.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Poświadczenia potwierdzające, że usługi określone wyżej zostały wykonane należycie z tym, że: a) w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej; c) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt a i b; 3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy) . 4. Wykaz sprzętu wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3.Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24.ust.1 23 ustawy Pzp

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości a) 1 CZEŚĆ 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). b) 2 CZEŚĆ 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Szczegóły w SIWZ


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00

cena

60,00

gotowość

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wymienionych wyłącznie w niniejszym punkcie w drodze aneksu do umowy, poprzedzonego pisemnym, umotywowanym wnioskiem zainteresowanej strony z uwzględnieniem zasad ich wprowadzenia. – Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: • W sytuacji wejścia Polski do strefy euro pod warunkiem, że będzie wprowadzone w drodze ustawy, a nieuwzględnienie ich w wartości wynagrodzenia wykonawcy będzie mu groziło rażącą stratą. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę wyliczenia wskazującego na poniesienie rażącej straty. • W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. • Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. b) Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷ 6) Ustawy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-22, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są czynności związane z mechanicznym i ręcznym utrzymaniem w ciągłej czystości dróg gminnych, przyległych do nich zatok i parkingów, chodników, toalety miejskiej, słupów ogłoszeniowych, innych terenów wymienionych w SIWZ położonych na terenie miasta Lwówek Śląski, utrzymanie czystości przystanków autobusowych położonych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90610000-6, 90511000-2, 90600000-3, 90000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski w okresie od dnia 01.11.2017 r. do dnia 15.04.2018 r.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:I. Zakres Zimowego Utrzymana Dróg objęty zamówieniem. Prace ZUD będą wykonywane zgodnie z załączonymi specyfikacjami technicznymi i obejmują: 1. Koordynowanie prac związanych z prowadzeniem akcji zimowej: - zorganizowanie punktu kierowania pracami ZUD, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie do ZUD i kierowanie pracami zimowego utrzymania, - monitorowanie prognozy pogody oraz obserwację zmian warunków atmosferycznych w celu niezwłocznego przystąpienia do prac związanych z zimowym utrzymaniem, - prowadzenie Dziennika Pracy ZUD. 2. Przygotowanie sprzętu niezbędnego do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej. Wykaz sprzętu podstawowego i wymagania określono w specyfikacji technicznej. Każdy pojazd należy wyposażyć w dwie lampy reflektorowe oraz jedną zespoloną lampę ostrzegawczą. Każda jednostka sprzętowa musi posiadać zintegrowane moduły GPS wraz z czujnikami umożliwiającymi lokalizacje sprzętu oraz rejestrację jego pracy. Urządzenia przesyłające dane o lokalizacji pojazdu powinny być zamontowane na stałe na piaskarce i nośniku pługa. Wyposażenie Zamawiającego na czas realizacji przedmiotu zamówienia w oprogramowanie wraz z kodami dostępu na 2 stanowiskach komputerowych będących własnością Zamawiającego umożliwiające: bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem ulic i dróg na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z oprogramowania dla dwóch osób. 3. Przygotowanie materiałów uszorstniających, - mieszanki piasku z 4% solą do zwalczania śliskości na jezdniach. - piasku o uziarnieniu 0-2 mm do zwalczania śliskości na chodnikach, placu rynku. Wyposażenie miejsc wyznaczonych w centrum miasta w 27 szt. pojemników do piasku, bieżące uzupełnianie ich piaskiem oraz ich bieżąca konserwacja. Pojemniki wykonane z polietylenu, o pojemności od 150 kg do 300 kg w jednolitym kolorze z pokrywą. 4. Zgarnianie śniegu z jezdni, chodników i przejść dla pieszych, zatok postojowych i parkingów na odcinkach objętych planem zimowego utrzymania. Wykaz dróg i standard utrzymania przedstawiono w załączniku nr 4, 4A, 4B. 5. Zwalczanie śliskości na chodnikach, przejściach dla pieszych, poprzez posypywanie piaskiem na odcinkach wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ i określonym standardzie. 6. Zwalczanie śliskości na jezdni poprzez posypywanie mieszanką piasku z 4% solą na odcinkach wymienionych w załączniku nr 4 i 4A i określonym standardzie. 7. Odśnieżanie jezdni i chodników na odcinkach wymienionych w załączniku 4, 4A, 4B. 8. Udrażnianie dostępu do studzienek kanalizacji deszczowej (usuwanie śniegu, skuwanie lodu blokującego spływ wody do sieci kd. – ok. 50 szt.) 9. Załadunek i wywożenie śniegu w przypadku nadmiernego nagromadzenia. Czynność ta będzie wykonywana w sytuacjach wyjątkowych, wyłącznie na zalecenie Zamawiającego i w uzgodnionym zakresie co do ilości i miejsca składowania śniegu. 10. Sprzątanie ulic po zimie – zamiatanie jezdni zamiatarką mechaniczną oraz ręcznie, zebranie piasku zgromadzonego przy krawężnikach, w ściekach, wyczyszczenie wpustów ulicznych z zagospodarowaniem odpadów. 11. Gotowość do ZUD rozumiana jako stan pogodowy, w którym nie ma potrzeby podejmować akcji czynnej na drogach, ale koniecznym jest utrzymanie w stałej gotowości technicznej sprzętu do odśnieżania (co najmniej 2 pługi) i usuwania śliskości (co najmniej 1 piaskarka). Personel obsługi sprzętu oraz sprzęt do odśnieżania powinien podjąć pracę na drodze w ciągu max. 1 godz. od telefonicznego zlecenia przez zamawiającego rozpoczęcia akcji ZUD. Zamawiający wprowadza stałe (płatne) okresy gotowości do ZUD w sezonie zimowym tj. od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. 12. Termin sprzątania ulic po zimie – prace należy zakończyć nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 r., termin ten może ulec wydłużeniu na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, jednak nie dłużej niż do dnia 15 maja 2018 r. Szczegółowy zakres opisany jest w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-04-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gotowość

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.09.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2017 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Szymańska
Ilość wyświetleń: 479
28 września 2017 11:02 Magdalena Szymańska - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2017 15:09 Magdalena Szymańska - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 września 2017 15:21 Magdalena Szymańska - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__st_zimowe_utrzymanie_drog__i_chodnikow_na_terenie_mia sta_i_gminy_lwowek_slaski.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)