Zamówienia publiczne

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim"

Ogłoszenie nr 578532-N-2017 z dnia 2017-08-30 r.

Gmina Lwówek Śląski: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPDS. 04.03.01-02-0052/16 pn. „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim” współfinansowanego ze środków EFFR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.1. Dziedzictwo kulturowe –OSI.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59600   Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Ślaski - Sekretariat pokój nr 104, 59-600 Lwówek Śląski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim”
Numer referencyjny: IN.271.24.2017.MOI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim". Zamawiający informuje, że zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych składających się IV części: Część I pn.: „Remont i rewaloryzacja murów obronnych i Baszty Bolesławieckiej oraz Baszty Lubańskiej” Część II pn.: „Budowa oświetlenia i iluminacji murów” Część III pn.: „Rewaloryzacja fontanny z Czaplą” Część IV pn.: „Konserwacja Pomnika Ofiar I Wojny Światowej” Nadzór inwestorski należy pełnić stosownie do przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 roku z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t. z późniejszymi zmianami) oraz wymagań Zamawiającego w zakresie: 1. Przygotowanie zadania inwestycyjnego do realizacji. 2. Nadzór nad realizacją robót budowlanych w zakresie: a) nadzoru nad pracami konserwatorskimi; b) nadzoru nad pracami budowlanymi; c) nadzoru nad pracami budowlano konstrukcyjnymi; d) nadzoru nad pracami instalacyjnymi w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; e) nadzoru nad pracami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i oświetleniowych; f) nadzoru nad pracami dekarskimi; g) nadzoru nad pracami archeologicznymi. 3. Rozliczenia projektu ,, Rewaloryzacja murów obronnych wraz z terenem przyległym w Lwówku Śląskim,, 4. Przygotowania filmu dokumentalnego o murach. 5. Nadzoru w trakcie okresu rękojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane. Zakres obowiązków szczegółowo został określony w dokumentacji przetargowej.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71351914-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: są ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje zespołem osób w skład którego wchodzą: a) kierownik zespołu, który będzie pełnił funkcje koordynatora; posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych oraz legitymujący się doświadczeniem w zarządzaniu budową w charakterze inżyniera rezydenta lub kierownika (menedżera) zespołu, Inżyniera Kontraktu lub kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego, dla minimum jednej inwestycji o wartości robót, co najmniej 5 000 000,00 złotych; Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierownika zespołu z funkcją inspektora nadzoru jednej z wymaganych branż. b) osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych - prowadzonych na zabytkowych murach miejskich o wartości nie mniejszej niż 500 000 złotych, - związanych przebudową/rozbudową lub remontem obiektu w skład którego wchodziła zabytkowa fontanna z kamienia naturalnego wraz z automatyką, - związanych z wykonaniem ścieżek mineralnych, przy czym łączna wartość wykonania robót związanych z przebudową/rozbudową lub remontem obiektu w skład którego wchodziła zabytkowa fontanna z kamienia naturalnego wraz z automatyką oraz wykonaniem ścieżek mineralnych nie może być mniejsza niż 400 000 złotych oraz posiada uprawnienia zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, stosownie do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń oraz kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów); c) osoba posiadająca doświadczenie zawodowe ( minimum jedna realizacja ) w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych związanych z oświetleniem terenów wpisanych do rejestru zabytków, uprawnienia zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, stosownie do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów); d) osoba posiadająca doświadczenie zawodowe( minimum jedna realizacja ) w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych związanych z przebudową, rozbudową lub remontem obiektu w skład którego wchodziła fontanna z kamienia naturalnego wraz z automatyką, uprawnienia zawodowe do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, stosownie do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów)i; e) osoba posiadająca doświadczenie zawodowe ( minimum jedna realizacja ) w kierowaniu lub nadzorowaniu prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków a wykonanych z kamienia naturalnego o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł oraz posiadająca kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 a i 37 h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważne na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów); g) jedną osobą do kierowania badaniami archeologicznymi, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych, zgodnie z treścią art. 37e, 37h Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2014.1446 z późn.zm.), (lub równoważnych na podstawie obowiązujących przepisów); Uwaga: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U.2016.290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65). Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie zawodowe Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony Formularz oferty – sporządzony z wykorzystaniem wzoru - Część II specyfikacji, zawierający w szczególności: wskazanie przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2. Oświadczenie wymienione w pkt.10.1. specyfikacji; 3. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być przedstawione w formie oryginału lub odpisu notarialnego; 4. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 8.5.1. SIWZ – jeżeli dotyczy; 5. Dowód zapłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
2 000,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty (brutto) 60,00
Doświadczenie Kierownika Zespołu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej.: 1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją zmiany umowy z Wykonawcą robót budowlanych na skutek wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) wystąpienie udokumentowanych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie; c) w przypadku istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem; d) konieczność przeprowadzenia wykopalisk, badań geotechnicznych lub archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, e) konieczność uwzględnienia zaleceń osób pełniących stały nadzór przyrodniczy w celu spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy, f) wystąpienie Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. g) w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej h) zmian terminu umowy o dofinansowanie prze Instytucję dotującą 2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1), termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. 3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p. 2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3 Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy. 5. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.202 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne – jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie. 6. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny, umotywowany wniosek, w którym szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać ponadto propozycję zmiany wynagrodzenia (jego wysokość) i przywołanie właściwych przepisów, powodujących zmianę wynagrodzenia. 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy. 8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega unieważnieniu. 10. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze powyższej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg zasad określonych poniżej: - zmiana którejkolwiek z osób, pełniących obowiązki Inspektora Nadzoru, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie. Zamawiający zaakceptuje ww. wniosek w terminie 7 dni od daty jego przedłożenia tylko i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą nie mniejsze od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Brak akceptacji przez Zamawiającego zmiany osób, o których mowa powyżej, stanowi o bezskuteczności zmiany ww. osób względem Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robót którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. - zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego i nie wymaga aneksu do umowy. 11. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród Inspektorów nadzoru inwestorskiego, jeśli uzna, że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy. Żądanie takie przedstawione winno być na piśmie i Wykonawca winien się do niego zastosować w terminie 30 dni liczonych od otrzymania tego wezwania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Kamieńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2017 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 681
26 października 2017 15:01 Wojciech Różycki - Usunięcie załącznika [informacja_o_wynikach_postepowania.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2017 15:01 Wojciech Różycki - Usunięcie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_wl.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 października 2017 15:01 Wojciech Różycki - Usunięcie załącznika [4.zip] z dokumentu. (Dokument opublikowany)