Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka" "

Ogłoszenie nr 81859 - 2017 z dnia 2017-05-11 r.

Lwówek Śląski: Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 44, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 59772

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 67555

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego  , 59600   Lwówek Śląski, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 756 477 888, faks 756 477 889, e-mail urzad@lwowek.home.pl
Adres strony internetowej (URL): www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 44, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IN.271.4.2017.PDR

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Powierzchnia elementów podlegających przebudowie: jezdnia bitumiczna – ok. 4.121,00 m2; jezdnia z kruszywa – ok. 60,00 m2; pobocza utwardzone kruszywem – ok. 1.140,20 m2; trawniki – ok. 2500,00 m2; Długość zabudowanych elementów liniowych: oporniki betonowe 12x25 (10x20) cm = 1830,30 m; krawężniki najazdowe 15x22cm = 439,00 m; przepusty Ø400mm, HDPE, długości= 12,00 m; korytka betonowe KS = 17,88 m; ścieki z prefabrykatów betonowych 60x50x15cm = 237,70 m; oświetlenie drogowe w skład którego wchodzi słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości 8 m w ilości 31 szt., z oprawami LED typu drogowego o mocy max. 50W w ilości 32 szt. Latarnie zasilane będą liniami kablowymi YAKY 4x35 mm2 układanymi w rurach ochronnych z szafki oświetleniowej. Łączna długość linii kablowej ok. 1252 m.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45231400-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT675103.55
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Drogowo-Budowlana "BRUK-BUD" sc. J. Żoga, Zb. Franczyk, G.Jewtuch,  franczyk@rubikon.pl,  ul. Krawczyńskiego 8/1,  59-600,  Lwówek Śląski,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 830377.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 830377.37
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1196796.00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2017 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 264
18 lipca 2017 11:19 Magdalena Szymańska - Dodanie załącznika [zm_oglosdz_o_udzieleniu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2017 14:19 Piotr Kukliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)