Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota, dz. nr 236"

 

IN.271.2.RPDS.2017                                                                                Lwówek Śląski dnia 23.02.2017r.

                                                                                                                                                                                               

                                           

              

Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wybór Wykonawcy zadania pod nazwą:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236, ”

 

 1. I.                 Instrukcja dla Wykonawców

 

 1. 1.      Nazwa zamawiającego:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski,

Aleja Wojska Polskiego 25A

59- 600 Lwówek Śląski

NIP: 616-10-03-030

 

 1. 2.      Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „„Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m Sobota”

2.1.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w części II niniejszego zaproszenia.

 

 1. 3.      Opis warunków przystąpienia do postępowania:

3.1.   Wiedza i doświadczenie

Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum:

-      jedną usługę, której przedmiotem było sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót  na remont, przebudowę przepustu drogowego o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 1,5 m2 i długości nie, mniejszej niż 10 m  lub mostu o szerokości 2 m, długości 10m, a wartość projektowanych robót budowlanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego wyniosła nie mniej niż  60 000,00 zł brutto.

 

3.2.   Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia – gdzie w skład tego zespołu wchodzą:

3.2.1.osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, w specjalności:

-       inżynieryjnej mostowej, będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa, która posiada doświadczenie w wykonywaniu projektów dla zadań realizowanych w zamówieniach publicznych polegające na projektowaniu przepustów , mostów  na drogach publicznych  o długości co najmniej 10m – 1 osoba;

3.2.2.osoby, które wykonały co najmniej 2 dokumentacje projektowe na podstawie których inwestycje były realizowane w oparciu o ustawę Pzp – 1 osoba.

 

3.3.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania z zasobów trzecich.

 

 1. 4.      Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

4.1.   wypełniony i podpisany formularz cenowy - wzór załącznik nr 1;

4.2.   wykaz świadczonych usług potwierdzający spełnienie warunku wskazanego w pkt. 3.1. – wzór załącznik nr 2 wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;

4.3.   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

4.4.   potwierdzenie wpłaty wadium.

 1. 5.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

5.1.   Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

 

nazwa

waga (znaczenie)%

cena

100,0

 

5.2.   Punkty za ww. kryteria przyznawane będą wg. poniższej zasady:

5.2.1.Cena

Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę (tj. 100 pkt.). Każdej następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów stosując wzór:

 

           Cmin

PCn= ------- x 100 pkt. x Wc

            Cn

 

gdzie:

PCn – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” (n – numer oferty);

Cmin – cena (brutto) oferty najniższej;

Cn – cena (brutto) oferty ocenianej (n – numer oferty)

Wc – waga w kryterium cena – 100 %

 

5.3.   oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów;

5.4.   oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.;

5.5.   za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.6.   zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru;

 1. 6.   Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:

6.1.   Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o zamówieniu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert;

 1. 7.   Termin, miejsce i forma składania ofert

7.1.   Termin złożenia oferty                              03.03.2017r., godz. 14:00;

7.2.   Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, sekretariat. I piętro  pok. Nr 104;

7.3.   Forma składania ofert:

7.3.1.Oferty należy składać w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota”

Nie otwierać 03.03.2017r., godz. 14:15;

 

7.4.   Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane;

7.5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

 1. 8.   Termin i miejsce otwarcia ofert

8.1.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2017r. o godzinie 14:15 w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych, pokój nr 207.

 1. 9.   Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert
 2. 10.  Termin wykonania zamówienia : 30.09.2017r.
 3. 11.  Wadium

11.1.      Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na przelewie należy umieścić informację: „dokumentacja projektowa na remont przepustu  w m. Sobota  ”;

11.2.      Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt. 7.1.;

11.3.      Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wszystkim wykonawcom niezwłocznie po zawarciu umowy przez wykonawcę;

11.4.      Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy przez wykonawcę;

11.5.      Zamawiający przewiduje zatrzymanie wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który odmówił podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;

 1. 12.  Warunki unieważnienia postępowania:

12.1.        Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania lub unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania;

 1. 13.  Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:

13.1.      Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

13.1.1.   zostaną złożone po upływie terminu składania ofert;

13.1.2.   treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia;

13.1.3.   oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie;

13.1.4.   oferta będzie zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można poprawić wg zasad określonych w pkt 13;

13.1.5.   oferta będzie odrzucona.

 1. 14.  Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:

14.1.      W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki.

 1. 15.  Zasady uzupełniania dokumentów:

15.1.      Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

 1. 16.  Forma składanych dokumentów:

16.1.      Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

 1. 17.  Sposób porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):

17.1.      wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące postępowania:

17.1.1.   do upływu terminu składania ofert – Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu;

17.1.2.   po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie faksem lub drogą elektroniczną;

17.2.      informację o wynikach, unieważnieniu postępowania bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie Wykonawcom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o postępowaniu.

 1. 18.  Zasady zmiany lub wycofania oferty:

18.1.      Wykonawca będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora postępowania stosowne pisemne oświadczenie.

 1. 19.  Rażąco niska cena

19.1.      Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

19.2.      Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 1. 20.  Wybór oferty:

20.1.      w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;

20.2.      jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,

20.3.      jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.

 1. 21.  Oferty złożone po terminie:

21.1.      Oferty złożone po terminie nie będą otwierane;

21.2.      Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

 1. 22.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – reguluje wzór umowy.
 2. 23.  Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy – załącznik nr 4.
 3. 24.  Postanowienia szczególne:

24.1.      Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia;

24.2.      Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była wykonana przez wskazany w ofercie zespół projektowy (osoby wskazane w wykazie osób (załącznik nr 3) oraz osoby wykazujące się doświadczeniem zgodnie z pkt. 3.1. musza być tożsame).

 

 

Uwaga! Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 

 

 


 1. II.               Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. 1.      Przedmiotem zamówienia jest:

1.1.   opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Remont przepustu drogowego w m. Sobota gm.  Lwówek Śląski”;

1.2.   Stan istniejący : Przepust przez potok Bukownica (dz. nr 236 i nr 296/3 obręb Sobota) stanowi zjazd z drogi powiatowej nr 2509D na drogę gminną nr 108741D – dz. nr 234 obręb Sobota. Przepust o konstrukcji mieszanej, tak w przekroju poprzecznym jak i podłużnym. Jest to konstrukcja częściowo kamienna płytowa, częściowo sklepiona kamienna i częściowo rurowa betonowa. Obiekt ogólnie jest w złym stanie technicznym. Uszkodzeniu uległa część przelotowa przepustu o konstrukcji rurowej. Światło przepustu dwuotworowego wynosi ok. 1,3 m2, długość 12,00 mb.;

1.3.   Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego w m. Sobota  Lwówku Śląskim obejmującej m.in. branże: drogową, instalacyjną – w zakresie rozwiązań kolizji z sieciami wodociągową i kanalizacji sanitarnej o ile zajdzie potrzeba  wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, decyzji, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń w tym w szczególności: uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z określeniem niezbędnego terenu do przejęcia celem wykonania remontu  przepustu , uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

1.4.   Projektant, o ile zajdzie potrzeba, ma określić graficznie i opisowo z podaniem wielkości terenu niezbędnego do przejęcia w celu remontu przepustu  na mapie ewidencji gruntów w skali min 1:1000 i mapie zasadniczej.

 1. 2.      Dokumentacja powinna składać się z:

2.1.   Wersji papierowej:

2.1.1.      Projekt budowlany – 2 oryginalne egzemplarze, 2 kompletne kopie;

2.1.2.      Projekt wykonawczy - 2 egzemplarze;

2.1.3.      Przedmiar robót - 2 egzemplarze;

2.1.4.      Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze (należy przewidzieć co najmniej 2 aktualizacje kosztorysów po zakończeniu realizacji dokumentacji projektowej);

2.1.5.      Zbiorcze zestawienie kosztów;

2.1.6.      Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze;

2.1.7.      Projekt organizacji ruchu na czas budowy – 2 egzemplarze;

2.1.8.      Projekt organizacji ruchu docelowy – 2 egzemplarze.

2.2.   Wersji elektronicznej na płycie CD/DVD:

2.2.1.      pliki tekstowe w formacie *.doc,;

2.2.2.      przedmiary w formacie *.ath oraz wersji eksportowanej do formatu *.pdf, rysunki w formacie grafiki wektorowej *dwg i pdf;

2.2.3.      zeskanowany komplet oryginalnej zatwierdzonej dokumentacji i zapisany w formacie *pdf  (wraz z rysunkami, uzgodnieniami i warunkami);

2.3.   Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska decyzję pozwolenia na budowę lub informację o braku sprzeciwu zgłoszonych robót z organu administracji architektonicznej , bądź decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zawierającego zgodę na złożenie oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.

2.4.   W Dokumentacji projektowej (a w szczególności projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) wykonawca winien opisać przedmiot zamówienia i jego cechy w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty, a więc taki, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia w sposób, który nie utrudni uczciwej konkurencji (zakazuje się dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia). Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i opracowana tabela równoważności.

2.5.   Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2013 poz. 1129 z zm.) o treści cytuję:

„Rozdział  2

Zakres i forma dokumentacji projektowej

§  3. Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

§  4. 1. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5;

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6;

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z:

1) planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6;

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

3. Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

§  5. 1. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

2. Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:

1) części obiektu,

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

4) instalacji i wyposażenia technicznego

- których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa w ust. 1.

3. Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczą:

1) przygotowania terenu pod budowę;

2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;

3) robót w zakresie instalacji budowlanych;

4) robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

4. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu budowlanego.

§  6. 1. Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

2. Opracowanie przedmiaru robót składa się z:

1) karty tytułowej;

2) spisu działów przedmiaru robót;

3) tabeli przedmiaru robót.

§  7. Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje:

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

2) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody:

a) grup robót,

b) klas robót,

c) kategorii robót;

3) adres obiektu budowlanego;

4) nazwę i adres zamawiającego;

5) datę opracowania przedmiaru robót.

§  8. 1. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

2. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.

3. W przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów.

§  9. 1. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

2. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

§  10. 1. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

1) numer pozycji przedmiaru;

2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;

5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;

6) ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

2. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

§  11. Strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, zawiera w szczególności:

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;

3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody:

a) grup robót,

b) klas robót,

c) kategorii robót;

4) nazwę i adres zamawiającego;

5) spis zawartości dokumentacji projektowej;

6) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej, oraz datę opracowania.

Rozdział  3

Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

§  12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

§  13. 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej:

1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;

2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

3) roboty w zakresie instalacji budowlanych;

4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

3. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Układ grup robót, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do robót budowlanych polegających na remoncie obiektu budowlanego.

§  14. 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:

1) część ogólną, która powinna obejmować:

a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,

b) przedmiot i zakres robót budowlanych,

c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji robót budowlanych,

zabezpieczenia interesów osób trzecich,

ochrony środowiska,

warunków bezpieczeństwa pracy,

zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

warunków dotyczących organizacji ruchu,

ogrodzenia,

zabezpieczenia chodników i jezdni,

e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody:

grup robót,

klas robót,

kategorii robót,

f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

2) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

4) wymagania dotyczące środków transportu;

5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

8) opis sposobu odbioru robót budowlanych;

9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

2. Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.”

 1. 3.      Ponadto zamówienie obejmuje:

3.1.       Sporządzenie mapy do celów projektowych;

3.2.       sporządzenie projektów organizacji ruchu drogowego na czas realizacji remontów;

3.3.       uzyskanie od właściwych instytucji technicznych warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektu;

3.4.       uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej potwierdzone sporządzonym protokołem zaakceptowanym przez  Inwestora;  

3.5.       wystąpienie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z Dyrektywami Rady Europejskiej;

3.6.       opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych;

3.7.       opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zakresu prac wynikających z dokumentacji projektowej;

3.8.       ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego itp.;

3.9.       uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych wraz z ZUDP;

3.10.    świadczenie przez osoby wchodzące w skład zespołu projektowego nadzoru autorskiego;

3.11.    złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane w oparciu o udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo;

3.12.    Wszelkie koszty opracowania ponosi wykonawca (np. opłaty skarbowe do wniosków o wydanie decyzji, pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy, wyrysy, mapy) itp.;

3.13.    Wykonawca zobowiązany jest oddelegować projektantów, którzy będą wykonywać niniejsze zamówienie na dwa spotkania robocze zorganizowane w siedzibie Zamawiającego (Al. Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski), których celem będzie uzgodnienie projektowanych rozwiązań. Wykonawca pokrywa koszt dojazdu oddelegowanych projektantów.

 1. 4.      Charakterystyka zakresu projektu:

4.1.   Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu o  w m. Sobota przez potok Bukownica. (dz. nr 236 i nr 296/3 obręb Sobota). Przepust  stanowi zjazd z drogi powiatowej nr 2509D na drogę gminną nr 108741D – dz. nr 234 obręb Sobota. Przepust o konstrukcji mieszanej, tak w przekroju poprzecznym jak i podłużnym. Jest to konstrukcja częściowo kamienna płytowa, częściowo sklepiona kamienna i częściowo rurowa betonowa. Obiekt ogólnie jest w złym stanie technicznym. Uszkodzeniu uległa część przelotowa przepustu o konstrukcji rurowej. Światło przepustu dwuotworowego wynosi ok. 1,3 m2, długość 12,00 mb.

 1. 5.      Przy remoncie przepustu, jeśli zajdzie konieczność, należy również przewidzieć: pozyskanie terenu będącego we władaniu innych instytucji bądź osób fizycznych, likwidację istniejących kolizji.
 2. 6.      Nawiązanie się do istniejącej nawierzchni drogi gminnej i powiatowej
 3. 7.      Informacje uzupełniające:

7.1.   Przed przystąpieniem do prac projektowych należy dokonać wizji terenowej i spisać protokół uzgodnień z Zamawiającym.

 1. 8.      Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego:

8.1.   Strony uzgadniają, że cena jednostkowa jednej wizyty jednego projektanta branżowego wyniesie 600,00 zł brutto (słownie: sześćset 00/100 zł). Cena obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z jedną wizytą.

8.2.   Wizytę jednego projektanta reprezentującego dwie branże, uznaje się za dwie niezależne wizyty a wartość wynagrodzenia pomniejsza się  o 50 % za każdą branżę

8.3.   Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy za nadzór autorski zostanie obliczona poprzez przemnożenie ilości potwierdzonych w dzienniku wizyt przez ceny jednostkowe określone w ust. 8.1. i 8.2.

8.4.   W przypadku, gdy jednego dnia na wezwanie złoży wizytę więcej niż jeden projektant branżowy wynagrodzenie określone w ust. 8.1 ulega zmniejszeniu o 20 % na każdego kolejnego projektanta.

8.5.   Cena wizyty ustalona w ust. 8.1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy (wynagrodzenie projektantów, koszty przejazdów, delegacje, itp.) oraz skalkulowany zysk.

 1. 9.      Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją obejmującą nin. zapytanie ofertowe. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w zapytaniu.
 2. 10.  Informacje uzupełniające

10.1.    Osoba upoważniona do kontaktu: Barbara Malawska , email: barbara.malawska@lwowekslaski.pl Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email UWAGA!!!

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie Wykonawców., Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty – załącznik nr 1
 2. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2
 3. Wykaz osób, które będą wykonywały usługę – załącznik nr 3
 4. Wzór umowy – załącznik nr 4
 5. Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 5
 6. Mapa poglądowa lokalizacji przepustu w skali 1:1000
 7. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000
 8.  Kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:5000

 

 

 

 

Zatwierdzam:

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

 

/-/ Lesław Krokosz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Barbara Malawska  Tel. 075 64 77 938, fax.075 64 77 879, e-mail: barbara.malawska@lwowekslaski.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.02.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lutego 2017 15:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kołomyjska
Ilość wyświetleń: 367
24 lutego 2017 08:46 Alicja Kołomyjska - Dodanie załącznika [zdjecie_przepustu2.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lutego 2017 08:46 Alicja Kołomyjska - Dodanie załącznika [zdjecie_przepustu1.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lutego 2017 08:46 Alicja Kołomyjska - Dodanie załącznika [zdjecie_przepustu_4.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany