Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne

Lwówek Śl. 15.02.2017 r.

Znak sprawy:SM.271.1.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina i Miasto Lwówek Śl.

Al. Wojska Polskiego 25A,

59-600 Lwówek Śląski

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1)      zapewnienie całodobowej opieki nad zwierzęciem uczestniczącym w zdarzeniu drogowym na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śl.

2)      Do obowiązków wykonawcy w tym zakresie należeć będzie niezwłoczne, nie później niż w ciągu 2 godzin od otrzymania stosownego zgłoszenia, stawienie się na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia domowego, jego zdiagnozowanie, zaopatrzenie, przetransportowanie do lecznicy w celu przeprowadzenia koniecznych zabiegów i operacji ratujących zdrowie i życie oraz zapewnienie im miejsca do czasu ustalenia właściciela zwierzęcia lub do czasu przeniesienia do schroniska – nie dłużej niż 2 dni. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może przeprowadzić eutanazję. Zgłoszenia o zdarzeniu drogowym z udziałem zwierząt dokonać może Policja, Straż Pożarna lub pracownik  Urzędu Miasta i Gminy.

3)      Odławianie bezdomnych zwierząt w dni wolne od pracy oraz poza godzinami pracy Urzędu i zapewnienie opieki do czasu odbioru zwierzęcia przez schronisko – maksymalnie do 2 dni;

Do obowiązków wykonawcy w tym zakresie należeć będzie odłowienie bezdomnego zwierzęcia, przetransportowanie do zakładu leczniczego oraz zapewnienie mu miejsca do czasu przekazania do schroniska lub oddania do adopcji. Wykonawca ma prawo poszukiwać właściciela dla bezdomnego zwierzęcia.

W przypadku oddania do adopcji zwierzę objęte zostanie pakietem adopcyjnym oraz sterylizacją lub kastracją. Zgłoszenia, po wcześniejszym rozpoznaniu czy do czynienia mamy ze zwierzęciem bezdomnym, może dokonać Policja, Straż Miejska lub pracownik Urzędu Miasta.

4)      usypianie ślepych miotów oraz usypianie zwierząt oraz przekazanie zwłok zwierzęcych do utylizacji – w uzasadnionych (koniecznych) przypadkach; Zgłoszenie dokonać może Policja, Straż Miejska, pracownik Urzędu Miasta i Gminy;

5)      celem zmniejszenia populacji - przeprowadzenie akcji polegającej na wyłapaniu wolnożyjących kotów z terenu miasta i gminy ,  poddaniu ich sterylizacji lub kastracji i oznaczeniu.

6)      wykonanie  planu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

Miejsce świadczenia usługi – teren Miasta i Gminy Lwówek Śl.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie prowadzenie ewidencji zdarzeń wraz z pełną dokumentacją (data zdarzenia, opis zwierzęcia, dokumentacja fotograficzna, opis wykonanych usług/zabiegów) do wglądu Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że na podstawie danych z lat ubiegłych, usługami weterynaryjnymi może zostać objętych około 5 sztuk psów i 35 sztuk kotów (wielkości te nie obejmują eutanazji ślepego miotu psów i kotów). Liczba zwierząt może ulec zmianie – w zależności od wystąpienia potrzeb.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany będzie do świadczenia usługi w pełnym zakresie opisanym powyżej.

3.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2018 r.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy prowadzą zakład leczniczy dla zwierząt i dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą prawo wykonywania zawodu weterynarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. CENA OFERTOWA:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest podać w ofercie cenę jednostkową brutto za:

1)      niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego – ryczałt miesięczny ...................... zł brutto (cena za zdarzenie z uwzględnieniem kosztów dojazdu do miejsca zdarzenia na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śl. zdiagnozowanie, zaopatrzenie na miejscu, transport do lecznicy oraz zapewnienie miejsca oraz pożywienia dla zwierzęcia w okresie do pięciu dni – cena nie obejmuje kosztów zabiegów w lecznicy, leków);

2)      odłowienia zwierzęcia (z lekami) - ................ zł brutto za 1 zwierzę;

3)      zapewnienie całodobowej opieki nad odłowionym zwierzęciem - ……………… zł brutto za 1 dobę (cena obejmuje koszty zapewnienia miejsca, pożywienia, opieki);

4)      pakiet adopcyjny - …………… zł brutto pakiet (pakiet obejmuje odpchlenie, odrobaczenie, szczepionka przeciw chorobom zakaźnym i wściekliźnie, książeczka zdrowia);

5)      uspokojenie farmakologiczne kota – sedacja zwierzęcia (z lekami bez względu na masę ciała zwierzęcia) ..................... zł brutto;

6)      uspokojenie farmakologiczne psa – sedacja zwierzęcia (z lekami bez względu na masę ciała zwierzęcia) ..................... zł brutto

7)      eutanazję kota (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia) ..................... zł brutto;

8)      eutanazję psa (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia) ..................... zł brutto;

9)      sterylizację suczki  (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia) - ......................... zł brutto

10)   kastrację psa (z lekami) - ......................... zł brutto

11)   sterylizację kotki (z lekami) - ......................... zł brutto

12)   kastrację kota (z lekami) - ......................... zł brutto

13)   usypianie ślepego miotu kotów (bez względu na liczebność miotu) - ……………… zł brutto (przy szacowaniu ceny należy zdać się na swoją wiedzę praktyczną co do możliwej liczebności miotu)

14)   usypianie ślepego miotu psów- …………………. zł brutto (przy szacowaniu ceny należy zdać się na swoją wiedzę praktyczną co do możliwej liczebności miotu).

15)   dojazd i powrót za 1 km - ................ zł brutto (cena za dojazd do wszystkich zdarzeń za wyjątkiem zdarzeń drogowych)

Ceny jednostkowe brutto należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Cena jednostkowa brutto – znaczenie 100%

Osobnej ocenie podlegać będzie każda cena jednostkowa brutto, o której mowa w pkt. 5, określona w ofercie.

Oferta, w której zaproponowano najniższą cenę jednostkową brutto, otrzyma 10 pkt. Pozostałym ofertom, w zakresie ocenianej ceny jednostkowej brutto przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów.

Każda oferta może otrzymać maksymalnie 140 punktów (14 pozycji – cen jednostkowych × 10 pkt.)

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę w formie pisemnej, w języku polskim należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy
i Miasta Lwówek Śląski
, z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt” w terminie do dnia 23 lutego 2017 r. do godz. 12.00.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

  1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 
  2. Dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu.
  3. Cennik pozostałych usług weterynaryjnych (zabiegów, operacji), niewymienionych w punkcie 5, które mogą okazać się niezbędne i uzasadnione do wykonania w trakcie świadczenia usługi.

8.  DODATKOWE INFORMACJE:

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest  Krzysztof Siczek tel. 756477873    e-mail: k.siczek@lwowekslaski.pl

W przypadku, gdy w określonym w pkt. 7 terminie nie wpłynie żadna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą przeznaczył na finansowanie zamówienia.

 

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego:

Znak sprawy: …………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wykonawca)

Gmina i Miasto Lwówek Śl.

Al. Wojska Polskiego 25A,

59-600 Lwówek Śląski

 

O F E R T A

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami”

OFERUJEMY:

  1. Wykonanie usług, będących przedmiotem zamówienia, za niżej określone ceny jednostkowe brutto:

-       niezwłoczne podjęcie działań w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego – ryczałt miesięczny ......................…… zł brutto za zdarzenie (słownie: ……………………………………………………………………………………………… zł brutto);

-       odłowienie zwierzęcia (z lekami) - ...............…………… zł brutto za 1 zwierzę (słownie: ……………………………

………………………………………………………… zł brutto);

-       zapewnienie całodobowej opieki nad odłowionym zwierzęciem - …………………………… zł brutto za 1 dobę (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………… zł brutto);

-       pakiet adopcyjny - ……………………… zł brutto pakiet (słownie: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………… zł brutto);

-       uspokojenie farmakologiczne kota – sedacja zwierzęcia - z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia.....................…………złbrutto(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… zł brutto;

-       uspokojenie farmakologiczne psa – sedacja zwierzęcia (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia) .....................…………złbrutto(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………… zł brutto;

-       eutanazja kota (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia) - .....................…… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………… zł brutto);

-       eutanazja psa (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia) - .....................…… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………… zł brutto);

 

-       sterylizacja suczki (z lekami, bez względu na masę ciała zwierzęcia)- ......................... zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………… zł brutto)

-       kastracja psa - ......................... zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………… zł brutto)

-       sterylizacja kotki - ......................... zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………… zł brutto)

-       kastracja kota - ......................... zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………… zł brutto)

-       usypianie ślepego miotu kotów - …………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………

……………………………………………………… zł brutto)

-       usypianie ślepego miotu psów - …………………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………

……………………………………………………… zł brutto)

-       dojazd i powrót za 1 km - ................ zł brutto (słownie: …………………………………………………………………… zł brutto).

  1. Przyjmujemy termin realizacji zamówienia: do dnia podpisania umowy do 31 marca  2018 roku.
  2. Wyrażamy zgodę na warunki płatności wynoszące: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  3. Oświadczamy, że dysponujemy następującymi osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe:

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe (nr uprawnień do wykonywania zawodu)

1.

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

 

……………………………………

       (miejscowość, data)

 

…………………………………………………………………..

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Wydziały

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Straż Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2017 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Kołomyjska
Ilość wyświetleń: 397
15 lutego 2017 15:11 Alicja Kołomyjska - Dodanie załącznika [formularz__oferty_zalacznik_nr_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2017 15:11 Alicja Kołomyjska - Dodanie załącznika [projekt_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2017 15:11 Alicja Kołomyjska - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe__uslugi_weterynaryjne_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany