Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa kiosku /okrąglak/ o pomieszczenia sanitarne wraz z infrastrukturą techniczną w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Lwówek Śląski: Rozbudowa kiosku /okrąglak/ o pomieszczenia sanitarne wraz z infrastrukturą techniczną w Lwówku Śląskim
Numer ogłoszenia: 143399 - 2015; data zamieszczenia: 30.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kiosku /okrąglak/ o pomieszczenia sanitarne wraz z infrastrukturą techniczną w Lwówku Śląskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa istniejącego obiektu kiosku /okrąglak/ o dodatkowe pomieszczenie sanitarne i socjalne przynależne do kiosku oraz higieniczno - sanitarne w postaci automatycznej toalety publicznej z odrębnym wejściem. 2.Rozbudowa nawiązuje do istniejącej bryły, tj. prostokąta zakończonego półkolem i podcieniem przy wejściu do toalety publicznej. 3. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1.1. Docieplenie styropianem fasadowym o gr. 100 mm istniejących ścian fundamentowych i 150 mm ścian elewacyjnych wraz z wyprawą tynkiem strukturalnym i pomalowaniem farbami silikatowymi, 3.1.2. Wymiana i docieplenie z wełny mineralnej stropodachu oraz wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, 3.1.3. Renowacja istniejących drzwi zewnętrznych, 3.1.4. Montaż drzwi wewnętrznych szt 2 3.1.5. Wymiana istniejącej stolarki okiennej na okna drewniane z napowietrznikami i szybą niskoemisyjną, 3.1.6. Montaż zewnętrznych parapetów okiennych z ceramicznych kształtek parapetowych oraz wewnętrznych z płyt granitowych, 3.1.7. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montaż wentylatora (pom.1/3) lamp oświetleniowych typu. rastry szt 3 (po. 1/1), lamp sufitowych szt 2 (pom. 1/2 i 1/3), 3.1.8. Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan wraz z białym montażem, 3.1.9. Montaż grzejników 800W szt 2 i 200W szt 2 oraz podgrzewacza do cwu , 3.1.10. Wykonanie posadzek betonowych pokrytych płytkami gresowymi w pom. socjalnym i sanitarnym oraz wymiana w pom. istniejącym, o łącznej pow. ok 20 m2 w kolorze beżu lub podobnym nie gorsze niż V klasa ścieralności, oraz w pom. istniejącego kiosku antypoślizgowe, 3.1.11. Malowanie ścian wewnętrznych farbami zmywalnymi lateksowymi w kolorze piaskowym , sufit emulsyjnymi oraz w pom 1/2 i 1/3 licowanie ścian płytkami ceramicznymi o pow.ok. 9m2 w kolorze beżu lub podobnym, 3.1.12. Wykonanie fundamentów z bloczków betonowych oraz ścian nośnych i działowych z bloczków silikatowych pełnych pod część dobudowywaną 3.1.13. Wykonanie posadzek betonowych pod część dobudowywaną, 3.1.14. Docieplenie ścian fundamentowych i nośnych styropianem fasadowym o gr. 120 mm, 3.1.15. Montaż okładzin na ścianach z płyt piaskowca w kolorze kremu, piasku wraz zabezpieczeniem preparatami (hydrofobizacja kamienia) przed warunkami atmosferycznymi, zabrudzeniem, graffitti, 3.1.16. Malowanie ścian zewnętrznych farbami silikatowymi elewacyjnymi w kolorze kremu, piasku. 3.1.17. Montaż automatycznej toalety publicznej składającej się z w pełni automatycznych przyborów sanitarnych takich jak np.: automatyczny zestaw myjący suszący i dezynfekujący muszlę oraz zmywający podłogę, automatyczny zestaw umywalkowy zintegrowany z koszem na śmieci, lustro Automatyczny system gaszący pożar w koszu na śmieci, automatyczne drzwi przesuwne zintegrowane z alarmem i detekcją obecności człowieka, ogrzewanie podłogowe, wyposażona w przewijak dla niemowląt oraz w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Toaleta do zabudowania wykonana ze stali ocynkowana ogniowo, wyposażenie ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, wykonane wnętrze toalety nie wchłaniające zapachów, odporna na ogień i uderzenia oraz łatwa w utrzymaniu czystości i estetyki. Wszelkie urządzenia oraz armatura znajdująca się wewnątrz, winne być zabezpieczone przed kradzieżą i uszkodzeniem. 3.1.18. Wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan do toalety automatycznej, 3.1.19. Wykonanie przyłącza wodociągowego o dług. ok 20mb wraz ze studnią wodomierzową (gotowa studnia wodomierzowa docieplona z włazem żeliwnym), 3.1.20. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej o dług. ok. 23 mb wraz ze studzienką, 3.1.21. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej o dług.ok 6 mb wraz ze studzienką, 3.1.22. Wykonanie zasilania energetycznego budynku o dług. ok 15mb wraz ze skrzynka licznikową, 3.1.23. Wykonanie robót drogowych w postaci usunięcia istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz ułożenie bruku z kostni granitowej z wykorzystaniem kostki z odzysku na pow. ok 30m2..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, izolacyjne,drogowe i wykończenie wnętrz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.55.00-2, 45.11.11.00-9, 45.22.35.00-1, 45.32.00.00-6, 45.26.25.00-6, 45.26.12.14-7, 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 8 000 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie zadanych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien wykazać, że: 1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną, której przedmiotem była: a) budowa, przebudowa, rozbudowa obiektów budowlanych o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie zadanych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane dysponuje: a) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, która dysponuje aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa, który ma posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie polegające na kierowaniu lub nadzorowaniu robót w ramach budowy, przebudowy, rozbudowy przynajmniej jednego zakończonego obiektu budowlanego o wartości robót co najmniej 150.000 zł brutto;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że: 1. posiada wolne środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 80.000,00zł 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt 21 w SIWZ zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 1.1. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: 1.1.1. w sytuacji wejścia Polski do strefy euro pod warunkiem, że będzie wprowadzone w drodze ustawy a nieuwzględnienie ich w wartości wynagrodzenia wykonawcy będzie mu groziło rażącą stratą. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę wyliczenia wskazującego na poniesienie rażącej straty. 1.1.2. w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 1.2. Zmiana określonego w umowie kierownika robót może nastąpić: 1.2.1. w przypadku śmierci lub długotrwałej choroby (udokumentowanych odpowiednio aktem zgonu lub zwolnieniem na druku ZUS ZLA). Za długotrwałą chorobę Zamawiający rozumie chorobę, która wymaga długotrwałego leczenia stałego lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg (choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone), 1.3. Na wniosek Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji: 1.3.1. zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 1.3.2. zmian dokumentacji projektowej, dokonywanych na wniosek Zamawiającego lub zgłaszanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, 1.3.3. zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych - jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A,59-600 Lwówek Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2015 godzina 13:00, miejsce: Gmina i Miasto Lwówek Śląski , Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski Sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2015 15:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 772
27 października 2015 13:39 (Wojciech Różycki) - Dodanie załącznika [ogloszenie_powiazaneudzielenie_zamowienia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 października 2015 15:00 (Wojciech Różycki) - Dodanie załącznika [skmbt_c224e15102013530.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2015 09:27 (Wojciech Różycki) - Dodanie załącznika [ksiazka_przedmiarow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)