Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 119193-2015 z dnia 2015-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej 364 w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Betleja i ul. Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) zgodnie z...
Termin składania ofert: 2015-08-25


Lwówek Śląski: Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 141527 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119193 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie zaprojektuj i wybuduj.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oświetlenia drogowego drogi wojewódzkiej 364 w miejscowości Lwówek Śląski przy ul. Betleja i ul. Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) zgodnie z założeniami programu funkcjonalno - użytkowego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie czynności potrzebne do realizacji dokumentacji projektowej, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, pozyskanie warunków technicznych na przyłączenie linii oświetleniowej do sieci, wykonanie projektu budowlanego, uzgodnienia projektu (m.in. ZUDP, z zarządcą drogi, itd.), zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót/uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonania oświetlenia drogi, z uruchomieniem włącznie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.10.00-5, 45.31.60.00-5, 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Instalatorstwo Elektryczne od A do Z Tomasz Kabata, ul. Miodowa 8, 59-800 Lubań, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 148830,00
  • Oferta z najniższą ceną: 115620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 201720,00
  • Waluta: PLN .

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.09.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Grala
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 553
28 września 2015 10:00 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)