Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne – etap III, Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

IN.271.33.133.2015.OPG3                                                                                     Lwówek Śląski, dnia 09.09.2015r.

 

 

Dotyczy: Budowa oświetlenia drogowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne – etap III, Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

 

                 Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ

            złożoną przez Tomasza Kabata prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Instalatorstwo Elektryczne od A do Z z siedzibą przy ul. Miodowej 8 w Lubaniu z ceną brutto:
część I –  196.800,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100)

część II – 21.648,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100)

 

UZASADNIENIE

                 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 14.09.2015r.

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Część I: Budowa oświetlenia drogowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne – etap III

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Gwarancja (miesiące)

Ocena punktowa

1

ELEKTRO-SPORT S.C.

Mateusz Ruciński Iwona Rucińska

Lisowo 40

73 – 120 Lisowo

319.000,00

48

Oferta wykluczona na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 3 i odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 5

2

F.P.U.H. „ROBERTO” Robert Droszcz

ul. Prusa 30-32

59 – 900 Zgorzelec

214.900,00

72

92,00

3

ALE Sp. z o.o. Sp. kom.

Pisarzowice 240D

59 – 800 Lubań

205.642,78

60

95,08

4

Instalatorstwo Elektryczne od A do Z

Tomasz Kabata

ul. Miodowa 8

59 – 800 Lubań

196.800,00

60

99,17

 

Część II: Budowa oświetlenia drogowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

Gwarancja (miesiące)

Ocena punktowa

1

ELEKTRO-SPORT S.C.

Mateusz Ruciński Iwona Rucińska

Lisowo 40

73 – 120 Lisowo

20.000,00

48

Oferta wykluczona na podst. art. 24 ust. 1 pkt. 3 i odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 5

2

F.P.U.H. „ROBERTO” Robert Droszcz

ul. Prusa 30-32

59 – 900 Zgorzelec

22.900,00

72

87,97

3

ALE Sp. z o.o. Sp. kom.

Pisarzowice 240D

59 – 800 Lubań

21.909,05

60

90,89

4

Instalatorstwo Elektryczne od A do Z

Tomasz Kabata

ul. Miodowa 8

59 – 800 Lubań

21.648,00

60

91,93

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Mariola Szczęsna

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2015 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 475
09 września 2015 14:09 (Wojciech Różycki) - Opublikowanie dokumentu.
09 września 2015 14:09 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)