Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 104001-2015 z dnia 2015-07-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wysokości 15 mm, na podbudowie naturalnej, skoczni w dal o nawierzchni rozbiegu z poliuretanu, ogrodzeniem obiektu i...
Termin składania ofert: 2015-07-28

Lwówek Śląski: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie
Numer ogłoszenia: 121575 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104001 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wysokości 15 mm, na podbudowie naturalnej, skoczni w dal o nawierzchni rozbiegu z poliuretanu, ogrodzeniem obiektu i piłkochwytami. Nawierzchnia boiska jest odwodniona drenażem pasmowym odprowadzającym wodę opadową do kanalizacji deszczowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.23.32.00-1, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Matejko Development Sp. z o.o., Czapury ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 351688,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 329100,13

  • Oferta z najniższą ceną: 277468,05 / Oferta z najwyższą ceną: 363774,94

  • Waluta: PLN.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 649
14 sierpnia 2015 10:48 Wojciech Różycki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)