Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Budowa oświetlenia drogowego w trybie zaprojektuj i wybuduj Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne - etap III, Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Lwówek Śląski: Budowa oświetlenia drogowego w trybie zaprojektuj i wybuduj Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne - etap III Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim
Numer ogłoszenia: 121393 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski , al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w trybie zaprojektuj i wybuduj Część I - w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne - etap III Część II - przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego: 1. część I: drogi powiatowej 2519D w miejscowości Płóczki Górne (około 1.920m) zamówienie nie obejmuje dróg gminnych ujętych w PFU! 2. część II przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim (około 150m) zgodnie z założeniami programu funkcjonalno - użytkowego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie czynności potrzebne do realizacji dokumentacji projektowej, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, pozyskanie warunków technicznych na przyłączenie linii oświetleniowej do sieci, wykonanie projektu budowlanego, uzgodnienia projektu (m.in. ZUDP, z zarządcą drogi, itd.), uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót oraz wykonania oświetlenia drogi, z uruchomieniem włącznie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • budowa oświetlenia drogowego w systemie zaprojektuj i wybuduj

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.10.00-5, 45.31.60.00-5, 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) - część I 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych) - część II

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji oświetlenia drogowego obejmującej co najmniej: a) 20 punktów świetlnych i wartości robót nie mniejszej niż 80.000 zł brutto, (u Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert). - część I b) 2 punktów świetlnych i wartości robót nie mniejszej niż 5.000 zł brutto, (u Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert). - część II

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane dysponuje: a) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, która dysponuje aktualnymi uprawnieniami (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i jest członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa (część I i II) b) osobą posiadającą aktualne uprawnienia zawodowe do projektowania (lub równoważnymi wystawionymi na podstawie obowiązujących przepisów)w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa, (część I i II)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiada wolne środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż: a) 150.000,00zł - część I b) Część II - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie zadanych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - gwarancja - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt 21 w nin. SIWZ zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 1. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: 1.1. w sytuacji wejścia Polski do strefy euro pod warunkiem, że będzie wprowadzone w drodze ustawy a nieuwzględnienie ich w wartości wynagrodzenia wykonawcy będzie mu groziło rażącą stratą. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest przedstawienie przez Wykonawcę wyliczenia wskazującego na poniesienie rażącej straty. 1.2. w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. .2. Zmiana określonego w umowie kierownika budowy może nastąpić: 2.1. w przypadku śmierci lub długotrwałej choroby (udokumentowanych odpowiednio aktem zgonu lub zwolnieniem na druku ZUS ZLA). Za długotrwałą chorobę Zamawiający rozumie chorobę, która wymaga długotrwałego leczenia stałego lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg (choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone), 3. Na wniosek Zamawiającego dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji: 3.1. zawieszenia robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3.2. zmian dokumentacji projektowej, dokonywanych na wniosek Zamawiającego lub zgłaszanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, 3.3. zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych - jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 3.4. zmian terminów wynikających z umowy o dofinansowanie;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych (pokój nr 1).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego w trybie zaprojektuj i wybuduj w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne - etap III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego drogi powiatowej 2519D w miejscowości Płóczki Górne (około 1.920m) [zamówienie nie obejmuje dróg gminnych ujętych w PFU!] zgodnie z założeniami programu funkcjonalno - użytkowego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie czynności potrzebne do realizacji dokumentacji projektowej, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, pozyskanie warunków technicznych na przyłączenie linii oświetleniowej do sieci, wykonanie projektu budowlanego, uzgodnienia projektu (m.in. ZUDP, z zarządcą drogi, itd.), uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót oraz wykonania oświetlenia drogi, z uruchomieniem włącznie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.10.00-5, 45.31.60.00-5, 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa oświetlenia drogowego w trybie zaprojektuj i wybuduj przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego: przy ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim (około 150m) zgodnie z założeniami programu funkcjonalno - użytkowego. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie czynności potrzebne do realizacji dokumentacji projektowej, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, pozyskanie warunków technicznych na przyłączenie linii oświetleniowej do sieci, wykonanie projektu budowlanego, uzgodnienia projektu (m.in. ZUDP, z zarządcą drogi, itd.), uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót oraz wykonania oświetlenia drogi, z uruchomieniem włącznie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.74-, 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.10.00-5, 45.31.60.00-5, 71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. gwarancja - 5

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.08.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Grala
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2015 07:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 1016
17 sierpnia 2015 14:02 Wojciech Różycki - Dodanie załącznika [slupy_oswietleniowe.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2015 14:01 Wojciech Różycki - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania__17082015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2015 13:54 Wojciech Różycki - Dodanie załącznika [zmiana_siwz_1__14082015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)