Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o długości 900 m w miejscowości Chmielno"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno.
Numer ogłoszenia: 205544 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176990 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu - ok. 550 m 2. Przepust z rur z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 600 mm wraz ze ściankami czołowymi wykonanymi z kamienia łamanego - ok. 13,5 m 3. Przepust z rur z tworzywa sztucznego o średnicy Ø 900 mm wraz ze ściankami czołowymi wykonanymi z kamienia łamanego - ok. 6 m 4. Roboty ziemne, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne gr. 30 cm - ok. 916 m3 5. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - ok. 3054 m2 6. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm - ok. 3054 m2 7. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-16P gr. 7 cm - pow. ok. 3054 m2 8. Skropienie nawierzchni asfaltem - ok. 2964 m2 9. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11-S gr. 5 cm. - pow. ok. 3054 m2 10. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. 10 cm- pow.ok. 900 m2 11. Oznakowanie pionowe - słupki do znaków z rur stalowych Ø 70 mm - 8 szt., tablice znaków drogowych - 14 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 548432,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 387594,96
  • Oferta z najniższą ceną: 387594,96 / Oferta z najwyższą ceną: 492757,72
  • Waluta: PLN.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 sierpnia 2015 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 607
11 sierpnia 2015 14:33 Piotr Kukliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)