Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190"

Lwówek Śląski: Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190
Numer ogłoszenia: 197254 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171348 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : 1. Roboty ziemne korytowanie pod konstrukcję nawierzchni z wywozem gruntu i kosztami składowani - ok. 214 m3 2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża - ok. 538 m3 3. Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm - ok. 175 m 4. Ścieki z elementów betonowych, prefabrykowanych 33x30x10 cm na ławie bet. - ok.153 m 5. Zabudowa geowłókniny separacyjno-wzmacniającej - ok. 538 m2 6. Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm - ok. 538 m2 7. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm - ok. 538 m2 8. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-16-W-50/70 gr. 4 cm - pow. ok. 538 m2 9. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-11-S-50/70 gr. 4 cm. - pow. ok. 538 m2 10. Zabudowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem kanałowym klasy D-400 - 1 szt. 11. Studnia ściekowa uliczna, systemowa betonowa o śr. 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym D-400 - 1 szt. 12. Zabudowa przykanalika deszczowego PVC o śr. 200 mm - ok. 14 m 13. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. 10 cm - pow. ok. 94 m2 14. Roboty ziemne, plantowanie skarp, rozścielenie ziemi urodzajnej, obsiew trawą - ok. 57 m3 15. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej po zabudowie przykanalika, remont cząstkowy nawierzchni - ok. 1,35 t 16. Regulacja włazów studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i zaworów wodnych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Drogowo-Budowlana BRUK-BUD Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch SC., ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81522,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 91636,56
  • Oferta z najniższą ceną: 91636,56 / Oferta z najwyższą ceną: 143565,60
  • Waluta: PLN.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2015 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 539
03 sierpnia 2015 15:40 Piotr Kukliński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)