Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim”

 Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 907 z 2013r.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

 

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ

                 Złożoną przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa z ceną brutto 332.212,62 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście dwanaście 62/100 zł).

UZASADNIENIE

                 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

ODRZUCONO OFERTĘ

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty


Z POSTĘPOWANIA WYKLUCZONO

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

adres

Ilość punktów w kryterium cena

1.

Poczta Polska S.A.

ul. Stawki 2

00-940 Warszawa

100,00

 

            Zamawiający informuje, że umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą zawrze w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten jest liczony począwszy od dnia 15.04.2015r.

 

 

Z-ca Burmistrza

Gminy i Miasta Lwówek Śląski

/-/ Ireneusz Maciejczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2015 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 586
15 kwietnia 2015 11:22 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)