Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu: "Przygotowywanie i podawanie posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

10/04/2015    S70    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lwówek Śląski: Usługi gotowania posiłków

2015/S 070-124788

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina i Miasto Lwówek Śląski
al. Wojska Polskiego 25A
Osoba do kontaktów: Wojciech Rózycki
59-600 Lwówek Śląski
POLSKA
Tel.: +48 756477888
E-mail: urzad@lwowekslaski.pl
Faks: +48 756477889

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.lwowekslaski.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim
al. Wojska Polskiego 27
59-600 Lwówek Śląski
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przygotowywanie i podawanie posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lwówek Śląski.

Kod NUTS PL515

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przygotowywanie, dowożenie i podawanie posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

55322000, 55321000, 55320000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.9.2015. Zakończenie 23.8.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.1.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności:
1.2.1. wykonali z należytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno podobne zamówienie trwające nie krócej niż 12 miesięcy polegające na przygotowywaniu i podawaniu posiłków w jednostkach żywienia zbiorowego, które swoim zakresem obejmowało minimum: przygotowywanie i podawanie ciepłych dwudaniowych posiłków w ilości minimum 100 zestawów miesięcznie;
1.2.2. dysponują minimum 2 osobami posiadającymi co najmniej zawodowe wykształcenie gastronomiczne i minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach żywienia zbiorowego;
1.2.3. dysponują wyposażeniem i sprzętem technicznym, niezbędnym do przygotowywania, podawania i dowożenia posiłków, w tym co najmniej:
1.2.3. 1. zastawą stołową wykonaną z porcelany lub szkła hartowanego tj.: talerzami do zupy, talerzami do drugiego dania, szklankami lub kubkami, sztućcami ze stali nierdzewnej: widelceami, nożami i łyżkami – w ilości minimum 200 kpl.;
1.2.3.2. samochodem dostawczym;
1.2.3.3. zestawem termosów i pojemników do dowożenia żywności we wskazane przez Zamawiającego miejsca (zupy, drugiego dania i kompotu);
1.2.3.4. urządzeniami chłodniczymi na żywność i do przechowywania próbek;
1.2.3.5. urządzeniami grzewczymi do gotowania, pieczenia i smażenia potraw;
1.2.3.6. stołami gastronomicznymi ze stali nierdzewnej;
1.2.3.7. garnkami;
1.2.3.8. okapami gastronomicznymi;
1.2.3.9. zmywarkami;
1.2.3.10. zlewami ze stali nierdzewnej;
1.2.3.11. regałami i szafami.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy do oferty należy dołączyć:
2.1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy – wzór: Dokument 1 pkt I;
2.2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wzór: Dokument 3;
2.3. dowody dotyczące najważniejszych usług, określające, czy usługi te wykonane zostały w sposób należyty. Dowodami tymi są:
a) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 2.3. a);
c) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1.2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 9.1.3 a) i b);
2.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór: Dokument 5;
2.5. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór: Dokument 4.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponują wyposażeniem i sprzętem technicznym, niezbędnym do przygotowywania, podawania i dowożenia posiłków, w tym co najmniej:
1. zastawą stołową wykonaną z porcelany lub szkła hartowanego tj.: talerzami do zupy, talerzami do drugiego dania, szklankami lub kubkami, sztućcami ze stali nierdzewnej: widelceami, nożami i łyżkami – w ilości minimum 200 kpl.;
2. samochodem dostawczym;
3. zestawem termosów i pojemników do dowożenia żywności we wskazane przez Zamawiającego miejsca (zupy, drugiego dania i kompotu);
4. urządzeniami chłodniczymi na żywność i do przechowywania próbek;
5. urządzeniami grzewczymi do gotowania, pieczenia i smażenia potraw;
6. stołami gastronomicznymi ze stali nierdzewnej;
7. garnkami;
8. okapami gastronomicznymi;
9. zmywarkami;
10. zlewami ze stali nierdzewnej;
11. regałami i szafami.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty. Waga 80

2. Wartość wsadu do kotła. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
INGK.271.16.2015.PMGOPS
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
21.5.2015 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 21.5.2015 - 13:15

Miejscowość:

Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy składania odwołań określono w dziale VI „Środki ochrony prawnej” art 182 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:8.4.2015

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Grala
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2015 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 1094
18 maja 2015 15:35 (Wojciech Różycki) - Dodanie załącznika [zmiana_siwz_nr_2__18052015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 maja 2015 16:08 (Wojciech Różycki) - Dodanie załącznika [zmiana_siwz_nr_1__04052015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2015 09:12 (Wojciech Różycki) - Opublikowanie dokumentu.