Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice, Pakiet II -Przebudowa drogi dz. nr 66, 68 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz"

Lwówek Śląski: Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice Pakiet II -Przebudowa drogi dz. nr 66, 68 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz
Numer ogłoszenia: 78612 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54144 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice Pakiet II -Przebudowa drogi dz. nr 66, 68 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PAKIET I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice Przedmiotem przebudowy drogi jest wykonanie robót spełniających nw. min. wymagania i parametry: 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm. - pow. ok. 394 m2 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pow. ok. 394 m2 3. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm - pow. ok. 394 m2 4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa gr. po zagęszczeniu 15 cm - pow. ok. 133 m 2 5. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa gr. po zagęszczeniu 15 cm - pow. ok. 133 m2 6. Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej gr. 10 cm - pow. 133 m2 7. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym gr. 10 cm - pow. ok. 91 m2 8. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm - ok. 278 m 9. Drenaż sączki poprzeczne, rura drenarska śr. 100 mm z tworzywa sztucznego w otulinie - ok. 36 m 10. Studzienka ściekowa betonowa śr. 500 mm z osadnikiem - 1 szt. 11. Oznakowanie pionowe - 3 szt. PAKIET II - Przebudowa drogi dz. nr 68, 66 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz Przedmiotem remontu drogi jest wykonanie robót spełniających nw. min. wymagania i parametry: 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm. - pow. ok. 1175 m2 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm - pow. ok. 1175 m2 3. Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm - pow. ok. 1175 m2 4. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm - pow. ok. 1175 m2 5. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym gr. 10 cm - pow. ok 400 m2 6. Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm - ok. 430 m 7. Oznakowanie pionowe - 2 szt. Zamówienie obejmuje również wykonanie w formie zaprojektuj i wybuduj oświetlenia drogi na odcinku A-B tj. odcinku przebudowywanej w ramach zadania drogi zgodnie z dokumentacją projektową w tym w szczególności: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 2. Budowa linii zasilającej z istniejącego obwodu oświetlenia zlokalizowanego w przyległej drodze lub w przyległej ścieżce pieszo-rowerowej. 3. Zabudowa linii kablowej YAKYS 4x35 mm2 wraz z przewodem uziemiającym. 4. Linie kablowe należy układać w rurach ochronnych typu AROT. 5. Zabudowa fundamentów prefabrykowanych betonowych przeznaczonych do słupów stalowych. 6. Montaż słupów stalowych ocynkowanych, sześciokątnych o wys. 5 m. 7. Montaż opraw typu ZSD z wysokoprężną lampą sodową o mocy 70W. 8. Zabudowanie na słupach oświetlenia tabliczek bezpiecznikowych z wkładami bezpiecznikowymi. 9. Uruchomienie oświetlenia wraz z wykonaniem prób i pomiarów...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.56.65.00-1, 45.23.31.20-6, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Drogowo-Budowlana BRUK-BUD Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch s.c., ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78164,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 71917,62
  • Oferta z najniższą ceną: 71917,62 / Oferta z najwyższą ceną: 101688,21
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet II -Przebudowa drogi dz. nr 66, 68 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Transport Drogowy Ciężarowy, Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import Józef Potocki, Lwówek Śląski, 59-600 Rakowice Małe 13, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 279033,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 227018,64
  • Oferta z najniższą ceną: 227018,64 / Oferta z najwyższą ceną: 323769,19
  • Waluta: PLN.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2015 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 621
08 kwietnia 2015 14:21 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)