Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "„Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017”.

INGK.271.4.5.2015.BUD

Lwówek Śląski dnia 02.04.2015 r.

Dotyczy: przetargu pn. Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz  z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017”.

 

                 Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ

 

złożoną przez Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD Anna Twardochleb z siedzibą przy ul. Kamiennej 2, 59-600 Lwówek Śląski z ceną brutto: 499.055,28 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 28/100) i liczbą punktów wynoszącą 100.

UZASADNIENIE

                Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 07.04.2015 r.

 

            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
(zł brutto)

stawka robocizny kosztory-sowej

zł netto

wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (%)  

wskaźnik narzutu zysku (%)  

Ocena punktowa

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

KK Kamil Kowalski

ul. Kościuszki 25/5

59-700 Bolesławiec

479.982,90

9,00

25

10

Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 5

2.

Firma Handlowo -Usługowa

PRO-INVEST Zbigniew Żurek

ul. Kargula i Pawlaka 14

59-623 Lubomierz

613.279,10

12,50

63

10

Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 5

3.

Zakład Budowy Dróg i Mostów

Anna Twardochleb

ul. Kamienna 2

59-600 Lwówek Śląski

499.055,28/95 pkt

11,50/

1 pkt

45/2 pkt

9/2 pkt

100,00

 

 

                                                                                                                                   Zastępca Burmistrza

                                                                                                                           Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                                                                                                 /-/ Ireneusz Maciejczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2015 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 693
02 kwietnia 2015 14:26 (Wojciech Różycki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)