Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Ochrona osób i mienia na terenie Międzyszkolnego Centrum Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w latach 2014-2017"

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 187823-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej ochronę osób i mienia na terenie Międzyszkolnego Centrum Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim (działka nr 110/7), z siedzibą w Lwówku Śląskim przy Alei...
Termin składania ofert: 2014-09-11

Lwówek Śląski: Ochrona osób i mienia na terenie Międzyszkolnego Centrum Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w latach 2014-2017
Numer ogłoszenia: 209135 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 187823 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona osób i mienia na terenie Międzyszkolnego Centrum Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w latach 2014-2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej ochronę osób i mienia na terenie Międzyszkolnego Centrum Sportowego i Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim (działka nr 110/7), z siedzibą w Lwówku Śląskim przy Alei Wojska Polskiego 1a. Usługa realizowana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymaganiami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity - Dz.U. z 2005r. Nr 145, poz.1221 z późniejszymi zmianami)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowe Jarexs Sp. z o.o., ul. Okólna 1a, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103274,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 137402,28

  • Oferta z najniższą ceną: 105077,76 / Oferta z najwyższą ceną: 137402,28

  • Waluta: PLN.
Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.10.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Grala
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2014 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Różycki
Ilość wyświetleń: 782
03 października 2014 09:45 Wojciech Różycki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)