Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na realzację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kasztanowej w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Lwówku Śląskim
Numer ogłoszenia: 326504 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889 , strona internetowa www.lwowekslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Lwówku Śląskim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Korytowanie pod konstrukcję nawierzchni i zjazdów - 122 m3 2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 406 m2 3. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm - 397 m2 4. Zabudowa obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie betonowej - 125 m 5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - 397 m2 6. Zabudowa progów zwalniających o wym. 4,5x1,5 m z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 2 szt. 7. Budowa wpustów deszczowych o średnicy 500 mm bez osadnika i syfonu 2 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

W dniu 27.02.2014 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 50% zamówienia podstawowego - zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt. 6 pzp.W terminie składania ofert wpłynęło 7 ofert. W toku badania i oceny ofert wybrano ofertę: Konsorcjum firm, Lider: Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Drogowo-Budowlana BRUK-BUD S.C. zs. przy ul. Krawczyńskiego 8/1, Partner: Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne Franciszek Nowicki zs. przy ul. Wąskiej 9, 59-600 Lwówek Śląski za kwotę 651.592,81 zł. brutto. Z uwagi na fakt, iż zaistniała konieczność wykonania przebudowy dodatkowego odcinka ulicy Kasztanowej w Lwówku Śląskim, Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy robót.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Konsorcjum Lider: J. Żoga, Z. Franczyk, G. Jewtuch Firma Drogowo Budowlana BRUK-BUD S.C., Partner: Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne F. Nowicki, ul. Krawczyńskiego 8/1, 59-600 Lwówek Śląski, kraj/woj. dolnośląskie.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2014 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 625
02 października 2014 11:43 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)