Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: Pakiet I - Remont drogi dz. nr 229 o dł. 963 m w miejscowości Skała, Pakiet II - Remont drogi dz. nr 137, 150 o dł. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie, Pakiet III -Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2527D w miejscowości Skała

Lwówek Śląski: Pakiet I - Remont drogi dz. nr 229 o dł. 963 m w miejscowości Skała Pakiet II - Remont drogi dz. nr 137, 150 o dł. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie Pakiet III -Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2527D w miejscowości Skała
Numer ogłoszenia: 313370 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277574 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 6477888, faks 075 6477889.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pakiet I - Remont drogi dz. nr 229 o dł. 963 m w miejscowości Skała Pakiet II - Remont drogi dz. nr 137, 150 o dł. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie Pakiet III -Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2527D w miejscowości Skała.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PAKIET I -Remont drogi dz. nr 229 o dł. 963 m w miejscowości Skała Przedmiotem remontu drogi jest wykonanie robót spełniających nw. min. wymagania i parametry: 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm. - pow. ok. 3350 m2 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm - pow. ok. 3350 m2 3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm - pow. ok. 3446 m2 4. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm - pow. ok. 963 m2 5. Przepusty z rur z tworzywa sztucznego o śr. 600mm-800mm - dł. ok. 76 m 6. Karczowanie krzaków - pow. ok. 0,250 ha 7. Budowa oświetlenia drogowego: długość zasilającej linii kablowej YAKY 2x25 mm 2 ok. 650 m, 28 punktów świetlnych. PAKIET II - Remont drogi dz. nr 137, 150 o dł. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie Przedmiotem remontu drogi jest wykonanie robót spełniających nw. min. wymagania i parametry: 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm. - pow. ok. 1450 m2 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm - pow. ok. 1450 m2 3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 12 cm - pow. ok. 2112 m2 4. Pobocza utwardzone kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 6 cm - pow. 662 m2 PAKIET III - Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2527D w miejscowości Skała Przedmiotem rozbudowy sieci oświetlenia drogowego udzielanego w trybie zaprojektuj i wybuduj jest: 1.Aktualizacja projektu budowlanego w niezbędnym zakresie i uzyskanie pozwolenia na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego od istniejącego słupa oświetleniowego nr II/3-SO-8 do słupa oświetleniowego nr II/8-SO -8. 2.Weryfikację zapotrzebowania mocy. 3.Rozbudowę sieci oświetlenia drogowego obejmującego 5 punktów świetlnych, długość linii zasilającej ok. 315 m wraz z niezbędnymi robotami i pomiarami)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Remont drogi dz. nr 229 o dł. 963 m w miejscowości Skała

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Transport Drogowy Ciężarowy, Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import Józef Potocki, Rakowice Małe 13, 59-600 Lwówek Śląski, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 797409,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 711197,69
 • Oferta z najniższą ceną: 711197,69 / Oferta z najwyższą ceną: 711197,69
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Remont drogi dz. nr 137, 150 o dł. 470 m w miejscowości Włodzice Wielkie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Transport Drogowy Ciężarowy, Budowa i Remont Dróg, Eksport-Import Józef Potocki, Rakowice Małe 13, 59-600 Lwówek Śląski, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 218797,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 185378,22
 • Oferta z najniższą ceną: 185378,22 / Oferta z najwyższą ceną: 185378,22
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2527D w miejscowości Skała

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa ROBERTO Robert Droszcz, ul. Prusa 30-32, 59-900 Zgorzelec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32520,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27060,00
 • Oferta z najniższą ceną: 27060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27060,00
 • Waluta: PLN.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2014 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Kukliński
Ilość wyświetleń: 828
22 września 2014 09:49 (Piotr Kukliński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)