Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na tereniegminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

29/04/2015 S83 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Lwówek Śląski: Usługi gospodarki odpadami 2015/S 083-148028 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy...

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Przygotowywanie i podawanie posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

10/04/2015 S70 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Lwówek Śląski: Usługi gotowania posiłków 2015/S 070-124788 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa,...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice, Pakiet II -Przebudowa drogi dz. nr 66, 68 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz"

Lwówek Śląski: Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice Pakiet II -Przebudowa drogi dz. nr 66, 68 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz Numer ogłoszenia: 78612 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "„Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017”.

INGK.271.4.5.2015.BUD Lwówek Śląski dnia 02.04.2015 r. Dotyczy: przetargu pn. „Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017”. Gmina i Miasto...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Zarządzanie targowiskiem miejskim w Lwówku Ślaskim w okresie od dnia 01.04.2015r. do 31.03.2016r."

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprzejmie informuje, iż w ramach postępowania j.w. wpłynęła jedna oferta złożona przez: 1. Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. - z ceną oferty brutto: 55.901,64 zł. W dniu 18.03.2015r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim Numer...