Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: "Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim"

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59401-2015 z dnia 2015-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Rozebranie nawierzchni: bitumicznej, z kostki granitowej i bazaltowej; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy ścieralnej: z betonu asfaltowego, z kostki granitowej i bazaltowej; ułożenie krawężników,...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Oczyszczenie fosy miejskiej w Lwówku Śląskim z namułu"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach przetargu na realizację zadanie pod nazwą: "Oczyszczenie fosy miejskiej w Lwówku Śląskim z namułu". Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017".

Lwówek Śląski: Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017. Numer ogłoszenia: 125832 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną przez Skanska S.A. z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9, 01 – 518 Warszawa z ceną...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017".

Lwówek Śląski dnia 07.05.2015 r. Dotyczy: przetargu pn. „Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 61980-2015 z dnia 2015-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego Termin składania ofert: 2015-03-30 Lwówek Śląski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w kotliskach na mieszkania socjalne". Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na tereniegminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

29/04/2015 S83 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Lwówek Śląski: Usługi gospodarki odpadami 2015/S 083-148028 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy...