Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną przez Skanska S.A. z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9, 01 – 518 Warszawa z ceną...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017".

Lwówek Śląski dnia 07.05.2015 r. Dotyczy: przetargu pn. „Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski w terminie do dnia 31.03.2017”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 61980-2015 z dnia 2015-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego Termin składania ofert: 2015-03-30 Lwówek Śląski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie...

Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w kotliskach na mieszkania socjalne". Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na tereniegminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

29/04/2015 S83 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Lwówek Śląski: Usługi gospodarki odpadami 2015/S 083-148028 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy...

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: „Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Rzecznej i Słowiczej w Lwówku Śląskim”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Przebudowa kompleksu dróg: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej w Lwówku Śląskim wraz z kanalizacją deszczową...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Przygotowywanie i podawanie posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim"

10/04/2015 S70 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Lwówek Śląski: Usługi gotowania posiłków 2015/S 070-124788 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa,...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice, Pakiet II -Przebudowa drogi dz. nr 66, 68 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz"

Lwówek Śląski: Pakiet I - Przebudowa drogi dz. nr 869, 863, 866/2, 864/2 o dł. ok. 144 m w miejscowości Niwnice Pakiet II -Przebudowa drogi dz. nr 66, 68 o dł. ok. 210 m w miejscowości Mojesz Numer ogłoszenia: 78612 - 2015; data zamieszczenia: 08.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...