Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o długości 900 m w miejscowości Chmielno"

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno. Numer ogłoszenia: 205544 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie"

IN.7011.395.2015.NBWZ Lwówek Śląski, dnia 10.08.2015r. Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie” Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania...

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej) w trybie zaprojektuj i wybuduj"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja i Złotoryjskiej (od ul. Rybnej do ul. Wąskiej)...

Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz

Lwówek Śląski: Przebudowa drogi dz. nr 50 od km 0+000 do km 0+150 w miejscowości Mojesz Numer ogłoszenia: 201578 - 2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400 "

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400 Numer ogłoszenia: 200120 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno"

Lwówek Śląski dnia 04.08.2015 r. IN.271.31.95.2015.PDC Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190"

Lwówek Śląski: Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190 Numer ogłoszenia: 197254 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie"

Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną przez MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą Czapurach przy ul. Poznańskiej 99, 61 –...

Ogłoszenie o zamówieniu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski”

Polska-Lwówek Śląski: Usługi gospodarki odpadami 2015/S 144-266291 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A Osoba do kontaktów: Wojciech Rózycki 59-600 Lwówek...