Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190"

Lwówek Śląski: Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190 Numer ogłoszenia: 171348 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: „Wymiana sieci kanalizacji deszczowej między ul. Oświęcimską a Krzywą w Lwówku Śląskim w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Dotyczy: wykonania usługi pn.: „Wymiana sieci kanalizacji deszczowej między ul. Oświęcimską a Krzywą w Lwówku Śląskim w trybie zaprojektuj i wybuduj” Gmina i Miasto Lwówek Śląski informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną, przez Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych...

Ogłoszenie o zamówieniu: "Oczyszczenie fosy miejskiej w Lwówku Śląskim z namułu"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach przetargu na realizację zadanie pod nazwą: "Oczyszczenie fosy miejskiej w Lwówku Śląskim z namułu". Treść ogłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski”

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Pełnienie usługi polegającej na administrowaniu placami zabaw na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski"

Lwówek Śląski, dnia 11.06.2015 r. INGK.271.25.62.2015.APZ Dotyczy: Pełnienie usługi polegającej na administrowaniu placami zabaw na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Gmina i Miasto Lwówek Śląski uprzejmie informuje, że w wyniku zaproszenia do złożenia oferty cenowej jw. jako najkorzystniejsze wybrane zostały...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: „Przygotowanie i podawanie posiłków dla podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim”

Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną przez Barbarę Kraśnicką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Ba-Gar”...