Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400 "

Lwówek Śląski: Przebudowa ulicy Malowniczej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+400 Numer ogłoszenia: 200120 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno"

Lwówek Śląski dnia 04.08.2015 r. IN.271.31.95.2015.PDC Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi dz. nr 286, 284, 287 o dł. 900 m w miejscowości Chmielno”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190"

Lwówek Śląski: Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190 Numer ogłoszenia: 197254 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem...

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zbylutowie"

Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2013.907) zwanej dalej Ustawą, informuje, że: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ UZNANO OFERTĘ złożoną przez MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą Czapurach przy ul. Poznańskiej 99, 61 –...

Ogłoszenie o zamówieniu: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski”

Polska-Lwówek Śląski: Usługi gospodarki odpadami 2015/S 144-266291 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A Osoba do kontaktów: Wojciech Rózycki 59-600 Lwówek...

Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne - etap III w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim w systemie zaprojektuj i wybuduj

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2519D w miejscowości Płóczki Górne - etap III w systemie...

Ogłoszenie o wyborze oferty pn.: "Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190"

Lwówek Śląski dnia 27.07.2015 r. IN.271.30.85.2015.PDNM Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont ulicy Potokowej w Lwówku Śląskim od km 0+000 do km 0+190”. Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 105413-2015 z dnia 2015-07-15 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lwówek Śląski Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne"

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprzejmie informuje, iż w ramach postępowania j.w. wpłynęły następujące oferty: 1. Projektowanie - Nadzór - Doradztwo s.c. Sławomir Fossa, Monika Fossa ul. Podwale 11, 59 - 500 Złotoryja - z ceną oferty brutto: 54.735,00 zł 2. Jan Jacek Werner Werner - Enterprise ul. Kiepury 35/4 64...