Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski”

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) postanowił unieważnić postępowanie przetargowe gdyż dotknięte jest wadą prawną uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Okoliczność ta wynika...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa oleju opałowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2020

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 19466-2016 z dnia 2016-01-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lwówek Śląski 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy i

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 – 2020”

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 – 2020” Gmina i Miasto Lwówek Śląski działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski w latach 2016 - 2019

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Lwówek Śląski: Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew z terenu g

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 - 2020

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne