Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka"

Ogłoszenie nr 59772 - 2017 z dnia 2017-04-05 r. Lwówek Śląski: Przebudowa kompleksu dróg dz. nr 425, 442, 443/1, 452/1 o łącznej długości 1200 m w miejscowości Radłówka”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie...

Unieważnienie zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236”

Lwówek Śląski, dnia 09.03.2017 r. IN.271.2.RPDS.2017 Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236” Zamawiający informuje, że postępowanie na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont...

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne

Lwówek Śl. 24.02.2017 r. Znak sprawy: SM.271.2.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śl. Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 2....

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota, dz. nr 236"

IN.271.2.RPDS.2017 Lwówek Śląski dnia 23.02.2017r. Gmina i Miasto Lwówek Śląski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wybór Wykonawcy zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustu drogowego przez potok Bukownica w m. Sobota dz. nr 236, ” I. Instrukcja dla Wykonawców ...

Zapytanie ofertowe na usługi weterynaryjne

Lwówek Śl. 15.02.2017 r. Znak sprawy:SM.271.1.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opieki nad wolno żyjącymi kotami 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina i Miasto Lwówek Śl. Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski 2....

Plan zamówien publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Lwówek Śląski

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 7950 - 2017 z dnia 2017-01-13 r. Lwówek Śląski: Odbiór odpadów komunalnych pochodzących...

Ogłoszenie o zamówieniu pn. :"Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Morcinka, Szpitalnej, Kościelnej, Słowackiego, PCK, Chrobrego, Krótkiej, Konopnickiej wraz z modernizacją oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w Lwówku Śląskim"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne Ogłoszenie nr 362794 - 2016 z dnia 2016-12-08 r. Lwówek Śląski: Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Morcinka,...

Zatrzymaj banner przewijany