Komunikaty

Klauzula informacyjna w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 

Klauzula informacyjna w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) − informujemy, że:

 

  1. I.                     Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski z siedzibą w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 25 A, telefon kontaktowy 756477888, e-mail: sekretariat@lwowekslaski.pl.

  1. II.                   Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych; pod e-mailem iod@lwowekslaski.pl; pod numerem telefonu 75 6477929; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

  1. III.                 Cele i podstawy przetwarzania

 Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

  1.  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa zgodna z art. 6 ust.
    1 lit. c RODO) – t.j. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. IV.                 Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, bądź przez okres wynikający z innych przepisów prawa lub umów o dofinansowanie.

  1. V.                   Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24)

 

  1.       VI.  Prawa osób, których dane dotyczą:

      Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania danych (uzupełnienia niekompletnych danych);

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 maja 2018 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 247
30 maja 2018 11:59 Andrzej Wójcik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)