Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznych kablowych SN i nn"

Lwówek Śląski, dnia 13 grudnia 2010 roku GPNŚ 7331-61/03/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej 3 w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski, dnia 9 grudnia 2010 roku GPNŚ 7331-52/08/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, ze zm.) zawiadamiam że dnia 9 grudnia 2010 roku wydana została...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski zawiadamiające o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego, budynku gospodarczo - garażowego z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na działce nr 343/1 obręb Mojesz

Lwówek Śląski, dnia 8 grudnia 2010 roku GPNŚ 7331-5/11/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski zawiadamiające o zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 3 w Lwówku Śląskim"

Lwówek Śląski, dnia 30 listopada 2010 roku GPNŚ 7331-52/06/2010 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...