Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Karta usługi nr: IN/04 - lokalizacja i umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Karta usługi nr: IN/04

 

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

Nazwa usługi:

lokalizacja i umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Podstawa prawna:

Art. 39 ust. 3, 4, 5 oraz art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017.1257 ze zm.).

                                                                                                                                             

Wymagane dokumenty:

„Wniosek na wydanie zezwolenia na lokalizację i umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

Wniosek może być złożony w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji i podaniem wymiarów planowanych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Opłaty:

W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17 zł płatna w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski - parter, pokój nr 6 lub na konto bankowe Urzędu: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  Oddział 1 w Lwówku Śląskim nr 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109. 

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych – II piętro, pokój nr 207, tel. 75 647 79 38. Wniosek składa się w Biurze podawczym – parter, pokój nr 2.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie (odwołanie można przesłać pocztą bądź złożyć w Biurze podawczym – parter, pokój nr 2).

 

Uwagi:

 

Opracowała: Halina Maciejewska - Malawska

Sprawdził: Piotr Kukliński                    

                                             

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2018 09:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 287
30 kwietnia 2018 09:21 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 09:21 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)