Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Karta usługi nr: IN/03 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wart. 40 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o drogach publicznych

 

Karta usługi nr: IN/03

 

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

Nazwa usługi:

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wart. 40 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o drogach publicznych

 

Podstawa prawna:

Art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 4, ust. 3, ust. 4 i ust. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017.1257 ze zm.).

                                                                                                                                             

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony „Wniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wart. 40 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o drogach publicznych”.

Druk wniosku dostępny w pokoju nr 207 – II piętro. Wniosek może być złożony w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

W przypadku przedłużania decyzji (zgody na zajęcie pasa drogowego) plan sytuacyjny nie jest wymagany.

 

Opłaty:

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Nr XX/170/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Lwówek Śląski:

- opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione wart. 40 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o drogach publicznych: 1,00 zł/m2/1 dzień  

- płatna w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski - parter, pokój nr 6 lub na konto bankowe Urzędu: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  Oddział 1 w Lwówku Śląskim nr 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109.

W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17 zł. 

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych – II piętro, pokój nr 207, tel. 75 647 79 38. Wniosek składa się w Biurze podawczym – parter, pokój nr 2.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie (odwołanie można przesłać pocztą bądź złożyć w Biurze podawczym – parter, pokój nr 2).

 

Uwagi:

 

 

Opracowała: Halina Maciejewska - Malawska

Sprawdził: Piotr Kukliński

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2018 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 265
30 kwietnia 2018 09:21 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 09:20 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)