Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Karta usługi nr: IN/01 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Karta usługi nr: IN/01

 

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

Nazwa usługi:

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

Podstawa prawna:

Art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2, ust 3, ust. 4 i ust. 13 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych    (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017.1257 ze zm.).

                                                                                                                                             

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony „Wniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych               z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

Druk wniosku dostępny w pokoju nr 207 – II piętro. Wniosek może być złożony w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

2. Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót w pasie drogowym lub projekt zabezpieczenia terenu robót dla potrzeb wykonywanej inwestycji, gdy prowadzenie robót nie wpływa na ruch drogowy, nie ogranicza widoczności i nie powoduje zmian w istniejącej organizacji ruchu.

W przypadku przedłużania decyzji (zgody na zajęcie pasa drogowego) pkt 1 i 2 nie jest wymagany.

 

Opłaty:

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o stawki podane w uchwale Nr XX/170/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Lwówek Śląski:

  1. Za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót opłaty wynoszą:

1.1.        Jezdnia przy zajęciu do 20% szerokości jezdni: 1,00 zł/m2/1 dzień

1.2.        Jezdnia przy zajęciu powyżej 20% do 50 % szerokości jezdni: 2,00 zł/m2/1 dzień  

1.3.  Jezdnia przy zajęciu powyżej  50 % szerokości jezdni: 10,00 zł/m2/1 dzień  

1.4.        Chodnik, place, zatoki, ścieżki rowerowe, ciągi piesze: 1,00 zł/m2/1 dzień

1.5.  Pozostałe elementy pasa drogowego (nieutwardzone): 0,50 zł/m2/1 dzień  

  1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego opłaty wynoszą:

2.1. Za pierwszy rok umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: (stawka opłat rocznych) 20,00 zł : 365 x …. liczba dni umieszczenia urządzenia x ….. liczba m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy przedmiotowego urządzenia

2.2. Za każdy następny rok umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

obowiązująca na dzień wystawienia przedmiotowej decyzji stawka opłaty rocznej 20,00 zł/m2 x …. liczba m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy przedmiotowych urządzeń

– płatna w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski - parter, pokój nr 6 lub na konto bankowe Urzędu: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  Oddział 1 w Lwówku Śląskim nr 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109.

W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17 zł. 

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych – II piętro, pokój nr 207, tel. 75 647 79 38. Wniosek składa się w Biurze podawczym – parter, pokój nr 2.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie (odwołanie można przesłać pocztą bądź złożyć w Biurze podawczym – parter, pokój nr 2).

 

Uwagi:

Przy obliczaniu powierzchni zajętego pasa drogowego należy brać pod uwagę cały zajmowany plac budowy: tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, miejsce pracy sprzętu, miejsce posadowienia barakowozu itp.

 

Opracowała: Halina Maciejewska - Malawska

Sprawdził: Piotr Kukliński                  

                                             

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2018 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 335
30 kwietnia 2018 09:19 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2018 09:18 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)