Działalność Gospodarcza

OR.V.05 Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Karta usługi nr: OR.V.05

 

Wydział Organizacyjny

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                              Aleja Wojska Polskiego 25A

                                                                  59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

Nazwa usługi:

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

Podstawy prawna: 

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz 1414 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu  drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
 • Oświadczenie, że osoba prowadząca działalność gospodarczą nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub  przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu
   w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunków pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu.
 • Oświadczenie, że zatrudnieni kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i
  obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania  zawodu kierowcy.
 • Kserokopia dowodu rejestracyjny pojazdu (również dla określenia tytułu prawnego do pojazdu).
 • W przypadku braku posiadania tytułu własności do pojazdu, dokument stwierdzający prawo do
  dysponowania pojazdem (umowa leasingu, dzierżawy, najmu lub użyczenia).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z pojazdu (w przypadku współwłasności).
 • Kserokopia zaświadczenia o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego pojazdu.
 • Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.
 • Kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia zaświadczenia o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopia prawa jazdy.

 

 

 

 

Opłaty:

 

Opłata administracyjna - wnoszona wraz z wnioskiem o wydanie licencji:

Za udzielenie licencji na okres:

 •   2 – 15 lat – 200 zł
 • 15 – 30 lat – 250 zł
 • 30 – 50 lat – 300 zł

w przypadku zmiany licencji pobierana jest opłata w wysokości 10% wartości licencji

Miejsce dokonywania opłat:
W kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski  lub na rachunek bankowy:
47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
 


Terminy załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca


Miejsce załatwienia sprawy: 

Wydział Organizacyjny – pok. nr 14 Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25, 59-600 Lwówek Śląski


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze - odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Uwagi:

 • Do wglądu oryginały przedłożonych dokumentów.
 • Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony.
 • Zgodnie z art. 14 ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać wszelki zmiany danych (dot. m.in.: siedziby, nazwy, nr w rejestrze przedsiębiorców, pojazdów, itp.) nie
  później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
 • Przewoźnik drogowy może zawiesić w całości lub części wykonywanie krajowego transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (pisemne zawiadomienie organu wydającego  licencję oraz zwrot do depozytu druku licencji).

 

Opracował:

Grzegorz Szuba

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2018 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 314
24 stycznia 2018 10:10 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [zrzeczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 10:10 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [zrzeczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 10:09 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wspolwasciciel.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)