Działalność Gospodarcza

OR.I.01 Centralna Ewidencja i Działalność Gospodarcza CEiDG

 

Karta usługi nr: OR.I.01

 

Wydział Organizacyjny

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                              Aleja Wojska Polskiego 25A

                                                                  59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

 

Nazwa usługi:

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015.584 j.t. ze  zm.) 

Termin załatwienia:

Jeżeli wniosek CEDIG-1  spełnia wymogi formalne, organ gminy przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania. 

Dokumenty:

Wniosek CEIDG-1  o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis  do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej, zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej może być dokonane wyłącznie na formularzu CEIDG-1.

Wniosek CEIDG -1, posiada załączniki, które mogą być wykorzystywane  przez  przedsiębiorcę  w zależności od potrzeb, tj. :

- CEIDG -RD – służący do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,

- CEIDG -MW - służący do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności

   gospodarczej,

- CEIDG- RB - służący do podawania informacji o rachunkach bankowych,

-  CEIDG -SC – służący do określenia udziału w spółkach cywilnych,

-  CEIDG -PN – służący do udzielania pełnomocnictwa.  

Załączniki do pobrania z:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Opłaty:

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

 

 

 

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Maksymalnie 48 h od chwili złożenia wniosku.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Wydział Organizacyjny – pok. nr 14 Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25,          59-600 Lwówek Śląski

 

 

Uwagi:

Wniosek CEIDG-1  można  :

1) wypełnić wniosek one-linie (logowanie  do CEIDG ) i złożyć go elektronicznie  - dotyczy osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,

2) zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-linie,  wydrukować  (tzw. anonimowe wypełnienie wniosku) zgłosić  się w ciągu 7 dni do wybranego urzędu gminy w celu potwierdzenia tożsamości  – urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG  po kodzie wniosku,

 3) bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on – linie, wdrukować i złożyć go w wybranym urzędzie gminy,

 4) pobrać wniosek, wypełnić, złożyć w wybranym urzędzie gminy,

 5) wysyłać  listem poleconym do wybranego urzędu gminy  wniosek papierowy  – w  tym  przypadku własnoręczność  podpisu musi być notarialnie potwierdzona.

 Uwaga : w przypadku  złożenia wniosku w trybie wymienionym  w pkt. 2, 3, 4 wymagane jest   przedstawienie do wglądu dowodu osobistego lub paszportu.


 Informacje dodatkowe:

1.Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

 - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

 - zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),

 - oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 - zgłoszeniem  lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 - oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

2. Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do  ewidencji.

3. Przedsiębiorca  zobowiązany  jest  do zgłoszenia w  ciągu 7 dni  (od dnia zaistnienia) informacji o zmianach we wpisie oraz zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Zawieszenie lub wznowienie przedsiębiorca powinien zgłosić najpóźniej w dniu zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

5. Jeżeli wniosek CEIDG -1 jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub jego uzupełnienia wskazując uchybienia, w  terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 

 

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.

Organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju.

Czynność organu gminy, związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego  i przesłaniem  do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną od której nie przysługuje odwołanie.

 

Opracował:

Grzegorz Szuba

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2018 10:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 683
24 stycznia 2018 10:04 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 10:03 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)