Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

RGKM.01 Wnioski o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Lwówek Śląski (lokal socjalny/lokal mieszkalny)

 

Karta usługi nr: RGKM.01

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

                                                               Aleja Wojska Polskiego 25A

                                                                  59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 79 41, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

 

 

Nazwa usługi:

Wnioski o przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Lwówek Śląski

(lokal socjalny/lokal mieszkalny)

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie  Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 150),
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014  r. poz. 518 ze zm.,
  • Uchwała Nr VII/67/15/ Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski,
  • Uchwała Nr IX/89/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek  o  przydział lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Lwówek Śląski (dostępny w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - parter, pokój nr 13).

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające miesięczny dochód brutto  członków gospodarstwa domowego osiągnięty za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego/lokalu socjalnego:

a) zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy;

b) emerytura lub renta z ZUS-u;

c) alimenty: wyrok z sądu lub decyzja organu wypłacającego zaliczki alimentacyjne, odcinki potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w okresie objętym deklaracją o dochodach lub oświadczenie o wysokości świadczenia uzyskiwanego dobrowolnie,

d) dochód z prac dorywczych: oświadczenie o wysokości dochodów

e) w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłacanych świadczeń lub ich braku,

f) w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej: zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach i formie opodatkowania, np.: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy.

 

Opłaty:

zwolnione z opłat skarbowych.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji przez referat merytoryczny Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Wnioski są rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, a następnie kierowane do Burmistrz Lwówka Śląskiego, w celu ostatecznego zweryfikowania do umieszczenia na liście osób oczekujących na lokale w danym roku. Lista zostaje podana do publicznej wiadomości. Lista obowiązuje na dany rok kalendarzowy, a jej realizację uzależnia się od możliwości zasobów mieszkaniowych gminy.

 

 

Miejsce złożenia wniosku:

1. Biuro podawcze, parter, pokój numer 2

 

 

Uwagi:

1. Dokumenty o przyznanie lokalu mieszkalnego/socjalnego powinien składać wnioskodawca. Zgodnie z Uchwała Nr VII/67/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski w zakresie nabywania, zbywania, obciążania oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania na czas oznaczany dłuższy niż 3 lata  na czas nieoznaczony oraz zasady zawierania przez strony umów, gdy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz w celu realizacji zadań własnych wynikających z ustawy o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, polegających na tworzeniu warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, a w szczególności poprzez zapewnienie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Określa się wysokość dochodów brutto na osobę w gospodarstwie domowym, uzasadniających oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, które nie kwalifikują się do najmu lokalu socjalnego i których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza kwoty 180% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 120% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym w dacie złożenia wniosku i przed zawarciem umowy najmu.

3. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza kwoty 120% najniższej emerytury w gospodarstwie  jednoosobowym i 80% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dacie złożenia wniosku i przed zawarciem umowy najmu.

4. Warunki zamieszkania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawienia należy rozumieć zamieszkiwanie w lokalu, w którym na każdą osobę faktycznie zamieszkującą w lokalu przypada mniej niż 5 m ² powierzchni mieszkalnej.

5. Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.

 

Tryb odwoławczy:

Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Lwówek  Śląski  zatwierdza  projekt  listy  osób na dany rok  kalendarzowy, z którymi może być zawarta umowa najmu na lokalu mieszkalnego lub socjalnego. Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zastrzeżenia do projektu listy, wnioskodawcy powinni składać na piśmie w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

 

Opracowała: Agnieszka Sus

Sprawdził: Robert Szawłowski

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 587
07 grudnia 2017 08:39 (Andrzej Wójcik) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:38 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)