Wydział Finansowo - Budżetowy

FB.10 Opłata od posiadania psów

 

Karta usługi nr: FB.10

 

Wydział Finansowo - Budżetowy

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

Nazwa usługi:

Opłata od posiadania psów

 

Podstawa prawna:

  • Art. 21 § 3 i art. 207 ustawy z 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja   podatkowa (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 201). 
  • Art. 18 a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1785). 
  • Uchwała Nr XXVI/226/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości poboru opłaty od posiadanych psów na obszarze Miasta i Gminy Lwówek Śląski

 

Wymagane dokumenty:

 

  • Oświadczenie podatnika (załącznik do pobrania)

 

Opłaty:

Posiadacze psów zobowiązani są do wpłaty opłaty bez wezwania w wysokości ustalonej przez Radę Miejską  na dany rok podatkowy do dnia 30 kwietnia  lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa, jeżeli okoliczność ta nastąpiła po 30 kwietnia.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się  proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek zapłaty. 

Posiadacze psów zobowiązani są do powiadomienia  o okolicznościach mających wpływ na zwolnienie z opłaty lub wykreślenie z ewidencji.

Opłata jest płatna na rachunek Gminy i Miasta Lwówek Śląski w PKO BP S.A. nr konta: 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 lub u sołtysa, bądź w kasie Urzędu. W przypadku niezapłacenia  w terminie, zostaną naliczone odsetki za zwłokę.

 

Termin załatwienia sprawy:

Jeśli posiadacz mimo ciążącego na nim obowiązku nie dokona wpłaty opłaty, organ podatkowy wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania, a następnie wydaje decyzję o określeniu wysokości zobowiązania.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo - Budżetowy - parter, pokój nr 10, tel. 75 647 78 93.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Opracowała: Jadwiga Westfal

Sprawdziła:   Agnieszka Skóra

Zatwierdziła: Julita Marchewka

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 08:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 552
07 grudnia 2017 08:26 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__oplata_od_posiadania_psow.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:23 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_oplata_od_posiadania_psow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:22 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)