Wydział Finansowo - Budżetowy

FB.09 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Karta usługi nr: FB.09

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

www.lwowekslaski.pl

 

 

Nazwa usługi:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 789),
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1340)

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek podatnika o zwrot podatku akcyzowego wg obowiązującego wzoru  określonego Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z załącznikami nr 1 i nr 2
  • Faktury Vat lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

Opłaty:

  • złożenie wniosku - bez opłat
  • opłata skarbowa za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii - 17,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo na konto Gminy i Miasta Lwówek Śląski w PKO BP S.A. nr 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 lub w kasie Urzędu.

 

UWAGA! OD 2016 R. NASTĄPIŁY ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W SPRAWACH PODATKOWYCH

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 r., a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego pełnomocnictwa złożone w latach ubiegłych w sprawach podatku od nieruchomości traktowane są jak pełnomocnictwa szczególne, udzielone do spraw załatwianych w 2016 r.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016

r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem złożenia deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, co do zasady wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą Portalu Podatkowego http://www.finanse.mf.gov.pl/pp.
Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek należy składać w terminie:

  • od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski na wniosek producenta rolnego przyznaje zwrot podatku w drodze decyzji.

 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

  • od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
  • od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo-Budżetowy - parter, pokój nr 10, tel. 75 647 78 93.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Opracowała:  Maria Wojciechowicz

Sprawdziła: Agnieszka Skóra

Zatwierdziła: Julita Marchewka

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 572
07 grudnia 2017 08:21 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:21 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_ole ju_napedowego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:18 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)