Wydział Finansowo - Budżetowy

FB.08 Opłata skarbowa – złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

 

Karta usługi nr: FB.08

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

 

Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski

www.lwowekslaski.pl

 

Aleja Wojska Polskiego 25A

59 -600 Lwówek Śląski

tel. 75 647 78 88, fax 75 647 78 89

 

 

 

Nazwa usługi: Opłata skarbowa – złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

 

Wymagane dokumenty:

 

  • wniosek
  • oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej (w przypadku składania wniosku o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocnika Strony)

 

Opłaty:

Bez opłat za wyjątkiem składanych wniosków o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocników Strony.

  • 17,00 zł za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie

pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii.

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo na konto Gminy i Miasta Lwówek Śląski w PKO BP S.A. nr 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109 lub w kasie Urzędu.

 

UWAGA! OD 2016 R. NASTĄPIŁY ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W SPRAWACH PODATKOWYCH

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P), szczególne (druk PPS-1) oraz do doręczeń (druk PPD-1) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 r., a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego pełnomocnictwa złożone w latach ubiegłych w sprawach podatku od nieruchomości traktowane są jak pełnomocnictwa szczególne, udzielone do spraw załatwianych w 2016 r.

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem złożenia deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, co do zasady wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą Portalu Podatkowego http://www.finanse.mf.gov.pl/pp.
Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

Termin załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej – od ręki

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

 

Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Finansowo – Budżetowy (II piętro, pokój nr 202, tel. 75 64 77 910)

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Opracowała: Sylwia Południak

Sprawdziła: Agnieszka Skóra

Zatwierdziła: Julita Marchewka

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2017 08:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Wójcik
Ilość wyświetleń: 1998
07 grudnia 2017 08:17 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wniosekdo_karty_uslugizwrot_oplaty_skarbowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:16 (Andrzej Wójcik) - Dodanie załącznika [wniosekdo_karty_uslugizwrot_oplaty_skarbowej.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:15 (Andrzej Wójcik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)